Fem slan­ke sp

De fem te­ste­de ga­m­ing- bær­ba­re be­vi­ser, at den slags ik­ke be­hø­ver at væ­re hver­ken tun­ge el­ler grim­me og for­vist til te­e­na­ge­væ­rel­set. De fem her er bå­de ka­pab­le og præ­sen­tab­le

BT - - PRIVATØKONOMI -

TEST Vi har set ty nde bær­ba­re com­pu­te­re før, men nu er tu­ren kom­met til ga­m­ing­bær­ba­re i et ty nde­re design. Hidtil har det væ­ret lidt af en ud­for­dring at sam­le en kraft ig pro­ces­sor, og ik­ke mindst et kraft igt gra­fi kkort, i en ty nd bær­bar. Pro­ble­met har væ­ret at få plads til hardwa­ren i tyn­de ka­bi­net­ter og sam­ti­dig væ­re i stand til at slip­pe af med var­men fra den kraft ige hardwa­re, som en ga­m­ing- bær­bar nor­malt er ud­sty­ret med. Vi har sam­let fem ga­m­ing- bær­ba­re til test, der al­le hø­rer til det­te nye seg­ment af let­te og re­la­tivt slan­ke ga­m­ing- bær­ba­re.

De­sig­net og ma­te­ri­a­le­val­get er ge­ne­relt me­re no­belt end tra­di­tio­nelt hos ga­m­ing­bær­ba­re, der er da og­så ta­le om bær­ba­re til en pris mel­lem 8.500 kro­ner og 15.000 kro­ner. Pris­spæn­det vir­ker me­get vold­somt, men de bær­ba­re har trods pris­for­skel­le­ne me­re til­fæl­les, end der ad­skil­ler dem.

En af hem­me­lig­he­der­ne bag det, at de bær­ba­re er så tyn­de, er, at de al­le er ud­sty­ret med en In­tel Co­re i7- 4700HQ se­rie pro­ces­sor. Fi­re af del­ta­ger­ne an­ven­der og­så sam­me gra­fi kpro­ces­sor, den fem­te stik­ker ud ved at an­ven­de et ny­e­re og kraft ige­re gra­fi kkort.

Det er lidt for­skel­ligt, hvad der ad­skil­ler de ’ bil­li­ge’ del­ta­ge­re fra de dy­re­re, nog­le slår på ma­te­ri­a­le­val­get, det kan og­så væ­re kraft ige­re hardwa­re, ge­ne­relt bed­re spe­ci­fi ka­tio­ner el­ler no­get helt fj er­de. Der er for­skel på del­ta­ger­ne på et bredt felt, men fæl­les for dem al­le er, at de er glim­ren­de til for­må­let - at spil­le.

Ga­m­ing med stil

Vi har valgt at fo­ku­se­re på 15,6” bær­ba­re med mindst full HD- skærmop­løs­ning. Det er en al­si­dig stør­rel­se, der er stor nok til ga­m­ing, men sam­ti­dig så kom­pakt, at det vir­ker me­re til­lok­ken­de at an­ven­de den i hver­da­gen. Del­ta­ger­ne er i stand til at spil­le de fl ese com­pu­ter­spil ved full HD- op­løs­ning, uden at det vil væ­re no­gen spe­ci­el ud­for­dring. Hver bær­bar har si­ne små styr­ker og svag­he­der, det gæl­der og­så i den­ne test, selv­om del­ta­ger­ne al­le er glim­ren­de bær­ba­re. En ting har de næ­sten al­le til­fæl­les: Når de ar­bej­der in­ten­sivt, vil der væ­re en ty­de­ligt hør­bar blæ­ser­støj.

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.