Acer Aspi­re V Ni­tro VN7- 591G Pris: 8.999 kro­ner

BT - - PRIVATØKONOMI -

Acer Aspi­re V Ni­tro har vi haft in­de til test før, men da vi fi k mu­lig­he­den for at få den med i den­ne test, slog vi til. Der er ta­le om te­stens næst­bil­lig­ste del­ta­ger. Hvis man ser på hardwa­ren, må den be­trag­tes som væ­ren­de en god mu­lig­hed for at op­nå en ga­m­ing bær­bar med til­nær­mel­ses­vis sam­me mu­lig­he­der som hos nog­le af de lidt dy­re­re her i te­sten. Der an­ven­des ik­ke helt så ekso­ti­ske ma­te­ri­a­ler, da der er ta­le om et plast­ka­bi­net, der dog frem­står slankt og ele­gant med en fl øjls­blød over­fl ade, skærm­lå­get er ud­sty ret med ril­ler, og hængsel­par­ti­et bry­der det ens­for­mi­ge look. Gan­ske vist er den ik­ke helt så slank og let som de to ty nde­ste her i te­sten. Men den har sta­dig en ret mo­bil stør­rel­se. V Ni­tro er ud­sty ret med en full HD ips- skærm, der by­der på de sæd­van­li­ge go­de be­tragt­nings­vink­ler. V Ni­tro har he­le to drev - en 256 GB ssd, der har en rig­tig høj læ­se- og skri­ve­ha­stig­hed, samt en 1 TB hard­disk til lag­ring. Det gør den me­re al­si­dig, når det kom­mer til at kun­ne ha­ve plads til spil el­ler an­dre pro­gram­mer. Ta­sta­tu­ret er fi t, det er be­ha­ge­ligt i brug, og der er bag­grunds­be­lys­ning. Tou­ch­pad’en lig­ger og­så godt til i et for­holds­vis li­ge felt på det om­rå­de. Ydel­sen er be­stemt ik­ke til at kim­se ad.

YDEL­SE: ***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.