HP OMEN 15- 5000no Pris: 12.999 kro­ner

BT - - PRIVATØKONOMI -

HP OMEN er den før­ste ga­m­ing- bær­ba­re fra HP i et sty kke tid, og der er ta­le om et yderst vel­lyk­ket co­me­ba­ck. Der er ta­le om te­stens næst­dy­re­ste bær­ba­re, og set ud fra ydel­sen er det en ret dyr mel­lem­klas­se ga­m­ing bær­bar. Men den har på den an­den si­de og­så nog­le ge­dig­ne dy­der. Kon­struk­tio­nen i mat sort alu­mi­ni­um er den mest eks­klu­si­ve og ele­gan­te i den­ne test. Til­slut­nin­ger­ne, på­nær kort­læ­se­ren, be­fi nder sig på bag­si­den. Der er ri­ge­ligt med dem, men pla­ce­rin­gen kan væ­re lidt be­svær­lig i brug. OMEN er her i te­sten ud­sty ret med te­stens på pa­pi­ret næst­stær­ke­ste pro­ces­sor, og gra­fi kkor­tet er det fi ne GX860M gra­fi kkort, der som det ene­ste har 4 GB hukom­mel­se. Ips- skær­men er en fl ot skærm og te­stens ene­ste touch- skærm, hvil­ket kan væ­re et plus, hvis man vil an­ven­de den bær­ba­re me­re bredt. Det er til gen­gæld en gla­reskærm, der er me­get mod­ta­ge­lig over­for ly­sind­fald. Ta­sta­tu­ret er bag­grunds­op­lyst, kan op­de­les i fem zo­ner, plus lys ved højt­ta­ler­ne for­til. Far­ver­ne kan kon­fi gu­e­res nær­mest uen­de­ligt i HPs kon­trol- soft - wa­re. Her kan man og­så pro­gram­me­re de seks P- ta­ster, og via mo­di­fi ka­tions­t­a­ster kan man for­pro­gram­me­re 30 funk­tio­ner. Tou­ch­pad’en er ek­stra bred, men vir­ker som en nor­mal god tou­ch­pad, til ga­m­ing bru­ger man dog al­li­ge­vel mus. Når det kom­mer til ydel­sen, lig­ger OMEN fi nt i et over­ve­jen­de tæt felt. En rig­tig god, men dyr bær­bar.

YDEL­SE: ***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.