MSI GS60- 2PC- 493NE Ghost Pris: 11.999 kro­ner

BT - - PRIVATØKONOMI -

MSI GS60 er en vir­ke­lig læk­ker ga­m­ing bær­bar, der ryk­ker græn­sen for, hvor me­get ydel­se der kan sam­les i et kabinet. Den bær­ba­re, der er frem­stil­let i sort alu­mi­ni­um og plast, er sam­men med den bær­ba­re fra HP, te­stens tyn­de­ste med blot 19,9 mm. Den er og­så te­stens let­te­ste med be­sked­ne 1,96 kg. Det gør den i hø­je­ste grad mo­bil. MSI GS60 ud­strå­ler en blan­ding af kva­li­tet og snar­rå­dig­hed, hvad løs­nin­ger an­går. Så­le­des har MSI flyt­tet Win­dows- knap­pen til høj­re si­de, så den ik­ke for­styr­rer, når man vil be­nyt­te WASD- knap­per­ne i ven­stre si­de af ta­sta­tu­ret. Ta­sta­tu­ret er bag­grunds­be­lyst med mu­lig­hed for at kon­fi­gu­re­re far­ver i fle­re zo­ner. Tou­ch­pad’en vir­ker vir­ke­lig ge­di­gen med en god fast fe­e­ling. Grun­det sin tyk­kel­se er den bær­ba­re ik­ke blandt de mest støjsva­ge, når den be­la­stes. To blæ­se­re sør­ger for, at den bær­ba­re kan kom­me af med var­men. Ud­over det­te er GS60 ud­sty­ret med et KIl­ler net­værks- kort, og der er lyd fra Dy­nau­dio, der trods det tyn­de kabinet gør en for­nuf­tig fi­gur. GS60 er ud­sty­ret med te­stens i te­o­ri­en sva­ge­ste pro­ces­sor, men det er pe­ti­tes­ser, for den er ret ve­lud­sty­ret med go­de til­slut­nings­mu­lig­he­der. Skær­men er en ips- skærm med al­le de vel­kend­te kva­li­te­ter.

YDEL­SE: ***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.