Asus ROG G551JM CN060H Pris: 8.499 kro­ner

BT - - PRIVATØKONOMI -

Asus ROG G551JM er te­stens bil­lig­ste del­ta­ger med den­ne kon­fi­gu­ra­tion. Den er sta­dig ik­ke bil­lig, men man får en del for pen­ge­ne her. G551JM er te­stens klart tyk­ke­ste del­ta­ger. Væg­ten på 2,7 kg er og­så ud­over, hvad vi vil­le kal­de mo­bil i egent­lig for­stand. Men man kan ik­ke ta­ge fra den, at den trods sin but­tet­hed ser ny­de­lig ud. Den er frem­stil­let i plast med alu­mi­ni­um­skærm­låg, hvor ROG- log­o­et og­så ly­ser rødt. Kon­struk­tio­nen vir­ker me­get so­lid. Ta­sta­tu­ret er bag­grunds­be­lyst med rød LED og er be­ha­ge­ligt at bru­ge, li­ge­som tou­ch­pad’en. På ét punkt slår den­ne bær­ba­re al­le de an­dre, det er, når det kom­mer til støj­ni­veau­et, der skal be­ty­de­lig me­re til, før man kan hø­re no­gen blæ­ser­støj, og den er et par klas­ser bed­re end de an­dre her - fy­sik har sta­dig lidt at si­ge. Den bær­ba­re er ud­sty­ret med en full HD ips- skærm. Det er en flot skærm, der med sin mat­te over­fla­de er eg­net til at spil­le un­der for­skel­li­ge lys­for­hold. Den har og­så sam­let set te­stens bed­ste bat­te­rile­ve­tid. I for­hold til de an­dre del­ta­ge­re er den mest iøj­nesprin­gen­de for­skel, at der blot er 8 GB ddr3- ram. Ydel­ses­mæs­sigt ses det­te ik­ke så me­get i må­lin­ger­ne, hvor den lig­ger for­nuf­tigt.

YDEL­SE: **** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.