ABook Ga­merXQ Pris: 14.995 kro­ner

BT - - PRIVATØKONOMI -

ABook Ga­merXQ er vold­som på fle­re må­der. Med en vægt på 2,5 kg og en tyk­kel­se på 25 mm hø­rer den til de me­re vel­pol­stre­de her i te­sten. Men vi tæn­ker først og frem­mest på pri­sen, hvor den med små 15.000 kro­ner sæt­ter de an­dre til vægs. Der er dog år­sa­ger til, at pri­sen er høj. Den er ud­sty­ret med et GTX970M gra­fik­kort, der for­u­den at ha­ve 3 GB hukom­mel­se er te­stens ab­so­lut stær­ke­ste. Pro­ces­soren er og­så te­stens stær­ke­ste. Ga­merXQ går og­så til stå­let, når det kom­mer til ips- skær­men med en op­løs­ning på 3840 x 2160 pixel. Skær­men er selv­føl­ge­lig vir­ke­lig flot. Den har dog et mi­nus, nem­lig at det er en gla­re- skærm, den er ret så føl­som over­for ly­sind­fald. Der er og­så ta­le om et me­get so­lidt kabinet af plast med brug af alu­mi­ni­um på blandt an­det hånd­leds­støt­ten. Det er må­ske ik­ke det kabinet, der væk­ker størst op­mærk­som­hed, det har sna­re­re et me­re jord­nært ud­tryk uden de sto­re arm­be­væ­gel­ser. Ga­merXQ har et fint ta­sta­tur med bag­grunds­be­lys­ning og en touch- pad, der og­så over­be­vi­ser i brug. Med hen­syn til til­slut­nings­mu­lig­he­der top­per den re­sten af fel­tet med lidt me­re af det he­le. Ga­merXQ er ud­sty­ret med to 240 GB ssd i raid 0, det gi­ver en ustyr­lig hur­tig bru­gero­p­le­vel­se. Den do­mi­ne­rer næ­sten al­le test med over­be­vis­ning.

YDEL­SE: ******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.