Em­ma for­lad

Den sø­de og sym­pa­ti­ske køb­mands­dat­ter fra Tarm hol­der en pau­se fra TV2s me­gasuc­ces

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

SKÆRMPAUSE

Når en ny sæ­son af den fol­kekæ­re do­ku­men­tar­se­rie ’ År­gang 0’ lø­ber over skær­men på TV2 ef­ter nytår, bli­ver det uden den nu 15- åri­ge Em­ma og hen­des for­æl­dre Le­ne og Poul- Erik Jo­sef­sen og de små brød­re Si­mon og Mikkel.

Den ve­stjy­ske fa­mi­lie har nem­lig valgt at træk­ke stik­ket til ka­me­ra­er­ne for en stund og hol­de pau­se fra pro­gram­met.

Det var TV2 selv, der smed bom­ben i går, og Em­mas far Poul- Erik for­kla­rer til tv- sta­tio­nen, hvor­for he­le fa­mi­li­en har brug for et bre­ak fra skær­men.

» Det er en be­slut­ning, vi har ta­get som fa­mi­lie. Vi har sim­pelt­hen ik­ke det nød­ven­di­ge over­skud li­ge nu. Vi har væ­ret med i de 16 år, se­ri­en har kørt, og er sta­dig gla­de for at væ­re en del af ’ År­gang 0’- for­tæl­lin­gen, men vi træn­ger til en pau­se. Det er ik­ke et de­fi­ni­tivt far­vel, og vi reg­ner helt be­stemt med at ven­de til­ba­ge, « si­ger Em­mas far, PoulErik til tv2. dk.

’ År­gang 0’ er et tv- pro­gram om den ge­ne­ra­tion, der blev født i det nye årtu­sin­de. I nu 16 år har et tv- hold fulgt først fem og si­den fi­re helt al­min­de­li­ge – men og­så me­get for­skel­li­ge – dan­ske fa­mi­li­er. Ved at skil­dre de­res hver­dag i med- og mod­vind skil­drer pro­gram­mer­ne sam­ti­dig vo­res al­le sam­mens nu­tids­hi­sto­rie.

Be­rømt­hed har en pris

Men det er ik­ke uden om­kost­nin­ger at luk­ke he­le Dan­mark ind i dag­ligstu­en. Før­ste sæ­son hav­de fem pi- ger med: Step­ha­nie, Em­ma, Ra­chel, Mat­hil­de og Ma­rie. Men al­le­re­de ef­ter før­ste sæ­son for­lod den før­ste fa­mi­lie pro­gram­met. For­æl­dre­ne til Ma­rie trak sig ud, for­di de­res den­gang helt lil­le dat­ter blev me­get ked af det, hver gang tv- hol­det kom på be­søg.

I 2007 valg­te Mat­hil­de og hen­des for­æl­dre Louise og Martin Beus­chau at si­ge stop bå­de af hen­syn til Mat­hil­de, men li­ge så me­get på grund af hen­des min­dre sø­sken­de, som ik­ke kun­ne for­stå, hvor­for det kun var sto­re­sø­ster, der var så in­ter­es­sant, at hun skul­le fil­mes. Mat­hil­de blev er­stat­tet af Chri­sti­an og hans fa­mi­lie, som sta­dig er med i se­ri­en.

I den se­ne­ste sæ­son valg­te apo­te­ker­dat­te­ren Ra­chel, at ka­me­ra­et ik­ke skul­le med, når hun var på ef­ter­sko­le. Den del af hen­des liv øn­ske­de hun nem­lig at ha­ve for sig selv.

» Hun skal ha­ve lov til at

Em­ma ( i mid­ten) og hen­des fa­mi­lie har ik­ke over­skud til at del­ta­ge i den kom­men­de sæ­son af ’ År­gang 0’. Fo­to: Thomas Ma­rott/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.