Er ’ År­gang 0’

BT - - NYHEDER -

ha­ve op­hol­det på sko­len for sig selv. Men så la­ver hun jo an­dre ting, de kan fil­me. Men jeg sy­nes, hun skal ha­ve lov til at ha­ve lidt fred og ro til ba­re at væ­re Ra­chel, « sag­de den klo­ge apo­te­ker­dat­ters mor The­resia Tres­chow Kühl til BT sid­ste år.

Hårdt slag for TV2

At Em­ma og hen­des fa­mi­lie ik­ke er med i den kom­men­de sæ­son af det po­pu­læ­re pro­gram, er et hårdt slag for til­ret­te­læg­ger­ne.

TV2s re­dak­tør Mette He­i­ner si­ger da og­så til tv2. dk, at det er nog­le uhy­re po­pu­læ­re fi­gu­rer, som nu for­la­der do­ku­men­ta­ren.

» Vi respek­te­rer na­tur­lig­vis fa­mi­li­ens be­slut­ning. Der er dog in­gen tvivl om, at vi al­le kom­mer til at sav­ne dem rig­tig me­get i næ­ste sæ­son. Em­ma og hen­des fa­mi­lie har væ­ret med si­den be­gyn­del­sen i år 2000 og er der­for en helt cen­tral og dybt el­sket del af do­ku­men­tar­se­ri­en, « si­ger Mette Hei­berg til tv2. dk.

Hun til­fø­jer, at hun hå­ber, Em­ma og fa­mi­li­en ven­der til­ba­ge til pro­gram­met på et se­ne­re tids­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.