’ Stor respekt’

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an van der Watt. Julie Kragh jukr@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Anders De­bel Han­sen

FOR­STÅ­EL­SE

Spør­ger man en af de an­dre ’ År­gang 0’- del­ta­ge­re, Step­ha­nies far Chri­sti­an van der Watt, er det helt for­stå­e­ligt, at Em­mas fa­mi­lie har be­hov for lidt pri­vat­liv:

» De gør 100 pro­cent, hvad der er bedst for de­res fa­mi­lie. Hvis der er no­get, der ik­ke fun­ge­rer i fa­mi­li­en, kan det væ­re li­ge­gyl­digt med alt, hvad der hed­der ’ År­gang 0’. Når de hol­der en pau­se, så er det Em­ma er en fan­ta­stisk sød og jord­nær pi­ge. Vi ses fast én gang om året til en ’ År­gang 0’- we­e­kend, men har og­så holdt som­mer­fe­ri­er med dem, og så har de over­nat­tet hos os, hvis de har haft ar­ran­ge­men­ter på Sjæl­land, « ly­der de ro­sen­de ord fra Chri­stan van der Watt.

Han un­der­stre­ger, at han slet ik­ke er i tvivl om, at Em­ma og co. ven­der til­ba­ge til pro­gram­met, som er plan­lagt til at slut­te i 2018:

» Vi er al­le sam­men ærekæ­re om­kring pro­gram­met, så hvis man ik­ke kan gi­ve sig fuldt ud i en pe­ri­o­de, er det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.