Kampag­ne mod ir­ri­ter

Po­li­ti­et iværk­sæt­ter nu en kampag­ne, hvor de går ef­ter mo­tions­cyk­li­ster, der over­træ­der færds­els­lo­ven

BT - - NYHEDER - Claus Can­cel Ra­dio24­syv

ULOV­LIG KØR­SEL

Det fy­ger med skældsord, og der bli­ver tru­et med knyt­næ­ver og sprøjtet med sprink­ler­væ­ske, når mo­tions­cyk­li­ster­ne og bi­li­ster­ne mø­der hin­an­den på de dan­ske lan­de­ve­je.

Mo­tions­cyk­ling på ra­cer­cy­kel har boo­met de sid­ste år, og mel­lem 300.000 og 400.000 men­ne­sker træk­ker jævn­ligt i det kro­p­snæ­re cy­keltøj og kø­rer af sted på ra­cer­cyk­len.

Men man­ge af de nye cy­kel­ryt­te­re på ve­je­ne er ik­ke klar over, hvor­dan man skal op­fø­re sig. De kø­rer of­te i sto­re grup­per og spær­rer ve­je­ne, og de­res dy­re ra­cer­cyk­ler er sjæl­dent ud­sty­ret med re­flek­ser, lyg­ter og rin­ge­klok­ker, som loven el­lers fo­re­skri­ver. Det får nu po­li­ti­et til at skri­de ind.

» Vi vil ik­ke bli­ve ved med at fin­de os i det – og der­for sæt­ter vi ind mod det. Mo­tions­cyk­li­ster­ne vil bli­ve tjek­ket i al­le en­der og kan­ter, og de vil bli­ve skre­vet for de over­træ­del­ser, der er, « si­ger Hen­rik Suhr, po­li­ti­mand og pres­se­ko­or­di­na­tor hos Nord­s­jæl­lands Po­li­ti, til Ra­dio24­syv.

Net­op i Nord­s­jæl­land er pro­ble­met sær­ligt stort, da man­ge fra Kø­ben­havn sø­ger mod de nord­s­jæl­land­ske ve­je, når de dy­re kul­fi­ber­cyk­ler skal luf­tes. Men og­så an­dre ste­der i lan­det op­le­ver man pro­ble­met.

Bi­li­ster går ik­ke fri

For et par må­ne­der si­den kort­lag­de FDM og Dan­marks Cyk­le Uni­on og en ræk­ke an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner mæng­den af ’ vejv­re­de’ på de dan­ske lan­de­ve­je. Vejv­re­de er for ek­sem­pel til­råb, tru­en­de knyt­næ­ver, fuck­fin­gre el­ler tru­en­de kør­sel. I un­der­sø­gel­sen sag­de 67 pro­cent af de 3.000 ads­purg­te, at an­tal­let af kon­flik­ter i tra­fik­ken mel­lem bi­li­ster og mo­tions­cyk­li­ster er sti­gen­de.

Hen­rik Suhr fra Nord­s­jæl­lands Po­li­ti vil ik­ke for­hol­de sig til, hvem der op­fø­rer sig vær­st ude på de dan­ske lan­de­ve­je – bi­li­ster­ne el­ler cyk­li­ster­ne – men ken­der til ad­skil­li­ge til­fæl­de, hvor bi­li­ster er gå­et over græn­sen ved at sprøjte med sprink­ler­væ­ske, kø­re alt for tæt på cyk­li­ster­ne el­ler rå­be ud ad vin­du­er­ne.

» Dem kom­mer vi og­så ef­ter. Det du­er ik­ke. Man skal gi­ve cyk­li­ster­ne plads. Det er gen­si­digt, at man skal op­fø­re sig or­dent­ligt, når man fær­des i tra­fik­ken, « si­ger Hen­rik Suhr til Ra­dio24­syv.

Svært at få bud­ska­bet ud

I Dan­marks Cyk­le Uni­on er man godt klar over pro­ble­met, og der­for iværk­sæt­ter man en kampag­ne, der i før­ste om­gang skal ret­te sig mod de or­ga­ni­se­re­de med­lem­mer.

» Det er helt ba­sa­le råd, som at man skal træk­ke ind til si­den og la­de bi­ler­ne kom­me for­bi, som vi vil be­læ­re vo­res med­lem­mer om, « si­ger Bri­an Samu­els­son, der er pro­jekt­le­der i DCU.

Han er dog klar over, at det bli­ver svært at få bud­ska­bet ud til al­le mo­tions­cyk­li­ster­ne.

» Pro­ble­met er, at kun om­kring 30.000 af dem, der cyk­ler, er or­ga­ni­se­ret i klub­ber, og det gør, at der er man­ge, som det er svært for os at nå, « si­ger Bri­an Samu­els­son til Ra­dio24­syv.

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

Sær­ligt ve­je­ne nord for Kø­ben­havn er be­la­stet af mo­tions­cyk­li­ster, der kø­rer fle­re ved si­den af hin­an­den el­ler mang­ler lyg­ter, re­flek­ser og rin­ge­klok­ker. De af­bil­de­de over­træ­der ik­ke nød­ven­dig­vis færds­els­lo­ven. Ar­kiv­fo­to: Kasper Pals­nov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.