Klaus Bon­dam: Ik­ke nok cy­kel­sti­er

BT - - NYHEDER - Ma­ja Ha­gedorn Han­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reu

OP­FOR­DRING

Me­re fo­kus på sam­men­stø­de­ne mel­lem mo­tions­cyk­li­ster og bi­li­ster er en rig­tig god idé.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra Dansk Cyk­list­for­bunds di­rek­tør Klaus Bon­dam oven på nyhe­den om, at bå­de Dan­marks Cyk­le Uni­on og DGI samt po­li­ti­et lan­ce­rer kampag­ner, der skal fo­ku­se­re på kon­flik­ter­ne på as­fal­ten. Det skri­ver b. dk.

» Vi ved fra for­skel­li­ge un­der­sø­gel­ser, at der er nog­le ud­for­drin­ger med ad­fær­den og lovly­dig­he­den blandt mo­tions­cyk­li­ster. Det er klart, at de og­så skal ta­ge de­res del af an­sva­ret. Og så er det vig­tigt at hu­ske på, at det skal bi­li­ster­ne jo og­så, « si­ger Klaus Bon­dam, der un­der­stre­ger:

» Der skal ik­ke væ­re et se­kunds tvivl om, at vi me­ner, at cyk­li­ster skal over­hol­de færds­els­lo­ven. Men det er hver­ken min, Cyk­list­for­bun­dets el­ler an­dre ci­vi­le or­ga­ni­sa­tio­ners op­ga­ve at hånd­hæ­ve loven. Det er nu en­gang po­li­tiets op­ga­ve. Der­for sy­nes jeg, det er rig­tig fint, at po­li­ti­et går ind og ser på det her. «

Kom­mu­ner kan gø­re me­re

En af de hyp­pi­ge si­tu­a­tio­ner på lan­de­ve­je­ne, der en­der i kon­flikt, er, når mo­tions­cyk­li­ster­ne cyk­ler ude på vej­en i ste­det for på cy­kel­sti­er­ne.

» Man kan dis­ku­te­re, om der er nok cy­kel­sti­er, og det sy­nes vi jo ik­ke, der er. Vi kun­ne sag­tens pe­ge på man­ge fle­re ste­der, hvor der er be­hov for cy­kel­sti, « si­ger Klaus Bon­dam til b. dk.

» Men når det så er sagt, kun­ne man godt op­for­dre nog­le af de kom­mu­ner med rig­tig me­get mo­tions­cyk­ling til at kig­ge på, om der er nog­le ve­je, som kom­mu­nen i hø­je­re grad vil an­be­fa­le mo­tions- cyk­li­ster­ne at ta­ge, for­di der er bed­re plads el­ler min­dre bil­tra­fik end på an­dre ve­je, « til­fø­jer di­rek­tø­ren.

Med el­ler uden kom­mu- ner­ne skal der i hvert fald ske no­get på om­rå­det:

» Det er en krig der­u­de, og det bør det ik­ke væ­re, « si­ger han.

Klaus Bon­dam, di­rek­tør for Dansk Cyk­list­for­bund, ef­ter­ly­ser en stør­re ind­sats fra kom­mu­ner­ne. Fo­to: Esben Sal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.