Vild krig på lan­de­ve­je­ne

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk Ni­cho­lai Andersen, mo­tions­cyk­list

CHI­KA­NE

Mo­tions­cyk­li­ster bli­ver ud­sat for grov chi­ka­ne, når de fær­des på de dan­ske lan­de­ve­je. Det for­tæl­ler Ni­cho­lai Andersen, der har kørt mo­tions­cy­kel i 15 år.

Til dag­lig ar­bej­der Ni­cho­lai Andersen som bro­læg­ger i Hjør­ring. Når han har fri, træk­ker han i det gu­le cy­keltøj og sæt­ter sig op på ra­cer­cyk­len. Men det er ik­ke al­tid helt ufar­ligt. Utal­li­ge gan­ge har han op­le­vet chi­ka­ne og de­ci­de­ret vold fra bi­li­ster, for­tæl­ler han.

Mål for ka­ste­skyts

» Det er ut­ro­lig ube­ha­ge­ligt. Jeg bli­ver ret for­skræk­ket, li­ge når det sker. Der­for for­sø­ger jeg at hol­de mig væk fra de sto­re ve­je og bli­ve på de små lan­de­ve­je, « for­tæl­ler Ni­cho­lai Andersen. Han har fle­re gan­ge har op­le­vet, at bíli­ster kom­mer kø­ren­de bag­fra og ka­ster ting ef­ter ham.

» For en må­ned si­den var der en bi­list, der ka­ste­de en vand­fla­ske i ryg­gen på mig. Det sam­me ske­te to gan­ge for et par år si­den. De kan og­så fin­de på at ka­ste æb­ler el­ler skrald ef­ter mig, « for­tæl­ler Ni­cho­lai Andersen.

Ud­over at bli­ve bom­bar­de­ret med ka­ste­skyts har Ni­cho­lai Andersen og­så op­le­vet bi­li­ster, der for­søg­te at kø­re ham af vej­en.

» Jeg har prø­vet, at en bi­list trak helt ov­re fra den mod­sat­te vej­ba­ne og for­søg­te at pres­se mig af vej­en, så jeg måt­te kø­re ud i græs­set, « for­tæl­ler Ni­cho­lai Andersen.

Han op­le­ver, at chi­ka­nen fra bi­li­ster er vær­st i pe­ri­o­der, hvor BT og an­dre me­di­er har for­talt om ’ ir­ri­te­ren­de mo­ti- ons­cyk­li­ster’, der kø­rer tre og fi­re ved si­den af hin­an­den og spær­rer he­le vej­en. Ni­cho­lai Andersen kø­rer al­tid ale­ne, på nær når han del­ta­ger i løb, hvor det er lov­ligt at kø­re fle­re ved si­den af hin­an­den.

Nyt­ter ik­ke at po­li­ti­an­mel­de

Al­li­ge­vel slip­per han ik­ke for bi­li­ster­nes chi­ka­ne.

» Jeg har prø­vet, at de sid­der og ven­ter ved ha­jtæn­der, li­ge ind­til man er frem­me ved kryd­set, og så blæ­ser de li­ge ud for­an en og gi­ver mig fuck­fin­ge­ren. Jeg har og­så op­le­vet at de kø­rer me­get tæt på el­ler bli­ver ved med at dyt­te helt vildt, selv­om man gi­ver dem plads. «

En­kel­te gan­ge har han hen­vendt sig til po­li­ti­et om hæn­del­ser på lan­de­ve­je­ne:

» Nog­le gan­ge er det lyk­ke­des mig at få et re­gi­stre­rings­num­mer på en bil, men når jeg mel­der det til po­li­ti­et, sker der ik­ke no­get, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.