Kul­tur Ny klovn i Cir­kus

I mor­gen åb­ner den år­li­ge film­festi­val i Syd­frank­rig med et stort dansk indslag

BT - - KULTUR - Jacob Wendt Jensen jwj@ ber­ling­s­ke. dk

FILM­FESTI­VAL

En ny klovn ind­ta­ger Cir­kus Can­nes. Cas­per Chri­sten­sens og Frank Hvams med spæn­ding imø­de­se­te ’ Klovn Fore­ver’ mar­keds­fø­res på festi­va­len, der åb­ner i mor­gen.

In­ter­na­tio­na­le stjer­ner som Mi­cha­el Cai­ne, Ca­te Blan­chett og Jo­aquin Pho­e­nix for­ven­tes og­så at mø­de op i de­res pæ­ne­ste tøj og nye sol­bril­ler.

Fra i mor­gen vok­ser ind­byg­ger­tal­let i Can­nes med godt og vel 25.000 men­ne­sker, der al­le sam­men på den ene el­ler den an­den må­de del­ta­ger i ver­dens vig­tig­ste film­festi­va­len. Om­kring 4.000 af dem er jour­na­li­ster og fil­man­mel­de­re.

Ef­ter to film ba­se­ret på Jus­si Ad­ler- Ol­sens kri­mi­nal­ro­ma­ner ven­der in­struk­tø­ren Mikkel Nør­gaard til­ba­ge til me­gasuc­ce­sen ’ Klovn’ i bi­o­graf­film num­mer to ’ Klovn Fore­ver’.

På vej til Hol­lywood

På et pres­se­mø­de i Can­nes lør­dag 16. maj kl. 12 af­slø­res spæn­den­de nyt om ind­hol­det af fil­men, der har væ­ret holdt me­re hem­me­ligt end over­skud­det på Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sens bank­kon­ti. Blot vi­des det i skri­ven­de stund om fil­men, at Frank og Cas­per den­ne gang ta­ger til Hol­lywood. På pres­se­mø­det ta­ler Hvam og Christensen for før­ste gang of­fent­ligt om de­res film, og der går ryg­ter om, at film­sel­ska­bet vi­ser en stri­be sce­ner fra fil­men.

De to ko­mi­ke­re og ma­nuskript­for­fat­te­re har of­te væ­ret til film­festi­va­len i Can­nes på li­ge de­le for­ret­nings- og for­nø­jel­ses­rej­se. ’ Klovn Fore­ver’ får pre­mi­e­re tors­dag 17. sep­tem­ber. I USA plan­læg­ges sta­dig en re­ma­ke af den før­ste bi­o­graf­film med ko­mi­ke­ren Dan­ny McBri­de, og tv- se­ri­en er solgt til re­ma­ke i Hol­land, Bel­gi­en, Tys­kland og Fin­land.

Film­festi­va­len går en fin balancegang mel­lem at vi­se ’ smal­le’ film og sam­ti­dig væ­re en op­vis­ning i ver­dens­stjer­ner på den rø­de lø­ber. Nog­le gan­ge er stjer­ner­ne med i de smal­le film, mens de an­dre gan­ge er med i un­der­hold­nings­film fra Hol­lywood, som festi­va­len ik­ke er for fin til at vi­se til di­ver­se gal­lapre­mi­e­rer.

Watts og Wa­ta­na­be

Woo­dy Al­lens ny­e­ste film ’ Ir­ra­tio­nal Man’ er for ek­sem­pel med Jo­aquin Pho­e­nix og Em­ma Sto­ne. Gus van Sants ’ Sea of Tre­es’ kan frem­vi­se for­ri­ge års Oscar- vin­der Mat­t­hew McCo­naug­hey og Na­o­mi Watts ved si­den af den ja­pan­ske su­per­star Ken Wa­ta­na­be.

Et er at se på de vel­kend­te nav­ne i det an­non­ce­re­de pro­gram på for­hånd og reg­ne med, at de igen har la­vet go­de film. No­get an­det er at gen­nem­skue, hvor over­ra­skel­ser­ne be­fin­der sig. Det er nær­mest umu­ligt, for der er jo ta­le om ver­denspre­mi­e­rer. Lad mig al­li­ge­vel vove et gæt el­ler to.

Au­stral­ske Justin Kurzel be­vi­ste med sin før­ste film i Can­nes i 2011, ’ Snowtown’, at han kun­ne la­ve en uhyg­ge­lig og me­get vol­de­lig film om en stri­be mord i et vil­lakvar­ter i en lil­le by i Au­stra­li­en. Den blev og­så vist på festi­va­len CPH Pix her­hjem­me, og selv om den var kval­men­de, var den og­så fa­sci­ne­ren­de.

Hans ’ Ma­c­beth’ i ho­ved­kon­kur­ren­cen kun­ne bli­ve in­ter­es­sant, for­di man har to så mo­di­ge, kom­plet­te sku­e­spil­le­re som en­gel­ske Mi­cha­el Fassben­der og Ma­rion Co­til­lard fra Frank­rig i ho­ved­rol­ler­ne.

Fil­mens pla­kat med Mi­cha­el Fassben­der med fuldskæg ma­let sort i ho­ve­d­et fa­sci­ne­rer. Fassben­der var med i Ta­ran­ti­nos ’ Ing­lourious Ba­sterds’, Oscar- vin­de­ren ’ 12 Years a Sla­ve’ og i to X- men film som Mag­ne­to ind­til vi­de­re.

Film om Amy Wi­ne­hou­se

Den en­gel­ske in­struk­tør Asif Ka­pa­dia har tid­li­ge­re la­vet en rost do­ku­men­tar­film om For­mel 1 ver­dens­meste­ren Ayr­ton Sen­na fra Bra­si­li­en. Nu har han ka­stet sig over san­ge­r­in­den Amy Wi­ne­hou­se, der dø­de i 2011 i en al­der af 27 år. I rets­me­di­ci­ne­rens rap­port står der ’ de­ath by misad­ven­tu­re’, hvil­ket be­ty­der, at man er død en una­tur­lig død. I det­te til­fæl­de som føl­ge at et højt for­brug af al­ko­hol og stof­fer.

Do­ku­men­tar­fil­men ’ Amy’ får pre­mi­e­re ved en mid­nats­vis­ning i Can­nes, og til ef­ter­å­ret vi­ses fil­men i de dan­ske bi­o­gra­fer, da den al­le­re­de er købt hjem af Ca­me­ra Film, som blandt an­det vi­ser si­ne film i Grand Te­a­tret i Kø­be­navn.

Can­nes - det er den vej. Cas­per Christensen og Frank Hvam er klar til stort pres­se­mø­de på lør­dag i det syd­fran­ske.

Fo­to: Joachim La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.