Ori­gi­nal oscar­fi lm

BT - - TV - DRA­MA

Rø­ren­de, ori­gi­nal og vir­ke­lig vel­spil­let . ” Benjamin But­tons forun­der­li­ge liv” skab­te stor op­mærk­som­hed, da den hav­de pre­mi­e­re i 2008 og blev no­mi­ne­ret til 11 oscar­sta­tu­et­ter. Den vandt dog kun tre, bl. a for Bed­ste ma­ke- up og Visu­el­le eff ek­ter. Benjamin le- ver sit liv bag­læns. Han blev født som en gam­mel mand, og der­eft er bli­ver han fy­sisk yn­gre for hvert år, mens folk om­kring ham bli­ver gam­le. Ma­nuskrip­tet er skre­vet af Eric Ro­th, for­fat­te­ren bag ” For­re­st Gump”. Benjamin But­ton er en mand født un­der sær­li­ge om­stæn- dig­he­der. Han bli­ver født som en ryn­ket og neds­lidt 80årig og eft er­la­des af sin bi­o­lo­gi­ske far, eft er at hans mor dør i bar­sels­sen­gen. Benjamin bli­ver fun­det på trap­pe­ste­nen for­an et ple­je­hjem af Qu­e­e­nie, der ta­ger Benjamin til sig som sin egen. Men Benjamin æl­des bag­læns og går igen­nem li­vet, mens han bli­ver yn­gre og yn­gre. Gen­tag­ne gan­ge stø­der han ind i Dai­sy, som han bli­ver fo­rel­sket i, men det er først da

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Benjamin ( Brad Pitt) bli­ver født som gam­mel og bli­ver yn­gre og yn­gre for hver dag, der går. Det gør hans om­gi­vel­ser imid­ler­tid ik­ke!

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.