DAN­MARKS BE­FRI­ER HYL­DET

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 70 år si­den 12. maj 1945:

LØVEN 22.07 - 22.08 Skøn­he­dens pla­net står og sen­der po­si­ti­ve ener­gi­er på din vej. Du har lyst til at fors­køn­ne din til­væ­rel­se på en­hver tæn­ke­lig må­de. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du får desvær­re ik­ke lov til at slip­pe af­sted med hvad som helst i dag. Omvendt så er det en god dag til at for­ø­ge di­ne an­svars­om­rå­der. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser, og hvil­ke be­hov du selv har i hver­da­gen. Husk at det er okay at si­ge nej. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der lig­ger spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en, hvis og så­fremt du tør at ta­ge dem op. Ik­ke alt er, som det ser ud til at væ­re, så træd var­somt. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Da­gens te­ma er kom­mu­ni­ka­tion. Bre­ve, te­le­fon­sam­ta­ler, internet el­ler an­det re­la­te­ret er no­get, som skub­ber ting i den rig­ti­ge ret­ning for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag, hvor du stort set kan få lov til at pas­se dig selv og di­ne eg­ne in­ter­es­ser. Rej­ser og ud­land er in­de i bil­le­det. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du fø­ler klar og pa­rat til vil­le be­ri­ge dit liv med nye og spæn­den­de ak­ti­vi­te­ter. Du er i dit prak­ti­ske hjør­ne og går i gang med et nyt pro­jekt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er nog­le sær­de­les go­de in­spira­tio­ner i luft en, og det kan sag­tens væ­re i dag, at en drøm går i op­fyl­del­se for dig. Tro på dig selv! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:****

30). ( Svær 59). ( Mid­del 29). ( Nem

Den en­gel­ske felt­marskal Ber­nard Law Montg­o­me­ry kom­mer til Kø­ben­havn og mod­ta­ges med stor hyl­dest som Dan­marks be­fri­er. Kong Chri­sti­an X til­de­ler ham Ele­fan­tor­de­nen. Montg­o­me­ry stod bag en af de mest dri­sti­ge al­li­e­re­de ak­tio­ner un­der kri­gen i Eu­ro­pa, Ope­ra­tion Mar­ket Gar­den.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.