KOM SÅ, GU

FCK ha­le­de tre po­int ind på FCM for før­ste gang i 2015, og an­fø­rer Thomas Dela­ney har ik­ke op­gi­vet drøm­men om guld

BT - - ALKA SUPERLIGA - GULD­KAMP Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

FC Kø­ben­havn har prø­vet det på egen krop. I 2012 før­te kø­ben­hav­ner­ne Su­per­liga­en med seks po­int ned til FC Nord­s­jæl­land eft er 28 spil­ler­un­der, men det end­te med guld til Farum- klub­ben.

Nu hå­ber kø­ben­hav­ner­ne, at sam­me skæb­ne over­går de alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit­ter fra FC Midtjyl­land – de vel­kend­te gum­mi­ben skal ind­træ­de nu, og selv om midtjy­der­ne har ni po­int at gi­ve af, er guld­drøm­me­ne slet ik­ke væk i ho­ved­sta­den.

» Vi har over­ho­ve­det ik­ke op­gi­vet at vin­de guld. Men tin­ge­ne har ik­ke æn­dret sig så me­get. I sid­ste we­e­kend var FC Midtjyl­land me­get tæt på at bli­ve me­ster, og selv om vi selv skal mø­de dem i we­e­ken­den, og vi skul­le slå dem, er der lang vej hjem. Men upå­ag­tet hvor langt el­ler tæt, vi er på Midtjyl­land, er kam­pen me­get vig­tig for os, og­så for vo­res op­fat­tel­se af os selv, så selv­føl­ge­lig er det ba­re ek­stra fedt, hvis vi kan sæt­te en kæp i hju­let hos dem, « si­ger FC Kø­ben­havns mat­chvin­der i 1- 0- sej­ren over FC Vestsjæl­land, Thomas Dela­ney.

Det be­gyn­der i Midtjyl­land

Si­den FC Midtjyl­land søn­dag tab­te til OB, har man­ge me­di­er spe­ku­le­ret i, hvor­dan de re­ste­ren­de re­sul­ta­ter i de sid­ste fem spil­ler­un­der skal fl aske sig, hvis FC Kø­ben­havn skal over­ha­le FC Midtjyl­land og sik­re et sen­sa­tio­nelt mester­skab, og FCK- an­fø­rer Thomas Dela­ney med­gi­ver, at han og­så snart kun­ne fi nde på at se nær­me­re på slut­pro­gram­met.

» Det kan da godt væ­re, at det kom­mer, men li­ge nu har jeg ik­ke set på de­res pro­gram. En ting er at hå­be på, at de går ned, men no­get an­det er, hvad jeg tror. Vi må star­te med at gø­re vo­res ting, og det be­gyn­der i Midtjyl­land på søn­dag, « for­kla­rer Thomas Dela­ney.

Han vil ik­ke sæt­te pro­cent på, hvor stor sand­syn­lig­hed FC Kø­ben­havn har for at væl­te FC Midtjyl­land af pin­den, men det tør hans træ­ner der­i­mod godt, selv om Stå­le Sol­bak­ken un­der­stre­ger, at lø­bet nok er kørt.

» Vi har en mær­ke­lig si­tu­a­tion i ta­bel­len med 10 po­int ned til tred­je­plad­sen og ni po­int op til før­ste­plad­sen, og vi må se, om vi kan øge spæn­din­gen på søn­dag til 9,92 pro­cent sand­syn­lig­hed for, at vi kan vin­de guld med en sejr. Før kam­pen er den på 1,8 pro­cent. Det er ik­ke en pro­cent, jeg har reg­net ud, men det er reg­net ud hi­sto­risk, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken, in­den han me­re al­vor­ligt for­kla­rer:

» Jeg fø­ler, at det er bor­te. FC Midtjyl­land har gjort det godt og væ­ret det bed­ste hold. «

Util­freds med pro­gram­met

I sam­me al­vor­lig to­ne lan­ge­de Stå­le Sol­bak­ken ud eft er pro­gram­ud­val­get, for­di hans hold med po­kal­fi na­len tors­dag skal spil­le tre kam­pe på seks da­ge.

» Vi skal spil­le man­dag, så tors­dag og så søn­dag. Det er en me­get, me­get mær­ke­lig op­sæt­ning. Det bur­de væ­re lidt smar­te­re plan­lagt, « lød det fra Sol­bak­ken, in­den han var re­a­li­stisk om­kring, hvad en po­kal­ti­tel be­ty­der for klub­ben.

» Hvis jeg skal væ­re helt ær­lig, tror jeg ik­ke, at FCK bli­ver må­lt op på pokaltitler, men sam­ti­dig er det en af to tit­ler, vi kan vin­de. Og vi vil ger­ne ha­ve re­van­che for sid­ste års fi na­le. Vi le­ver af at vin­de, og vi le­ver af at vin­de fod­bold­kam­pe, og det er en kamp, vi ger­ne vil vin­de. «

Til fi na­len i Par­ken må han vin­ke far­vel til end­nu en spil­ler, da Mikael An­tons­son måt­te ud­gå med en grim ly­ske­ska­de mod FC Vestsjæl­land, og det eft er­la­der et pro­blem for Stå­le Sol­bak­kens ram­te mand­skab, selv om der er håb om at få Chri­sti­an Poul­sen klar til po­kal­fi na­len.

» Hvis du står uden kon­trakt, kan det væ­re, du kom­mer ind. Jeg kan snak­ke dig ind på de rig­ti­ge po­si­tio­ner, « jo­ke­de Stå­le Sol­bak­ken.

VEN­DER FC VESTSJÆL­LAND DI­REK­TE TIL­BA­GE TIL SU­PER­LIGA­EN, HVIS HOL­DET – SOM ME­GET TY­DER PÅ – RYK­KER NED?

Man

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

skal al­drig si­ge al­drig. Især ik­ke med tan­ke på at 1. di­vi­sion i den kom­men­de sæ­son ser be­mær­kel­ses­vær­digt jævn­byr­dig ud – og at en ny Su­per­liga- struk­tur kan med­fø­re fl ere plad­ser i den bed­ste ræk­ke. Men det bli­ver in­ter­es­sant, hvad der sker i Sla­gel­se henover som­me­ren. Klub­bens ejer­for­hold er ét stort spørgs­måls­tegn. On­kel Kurt vil ud af klub­ben, der sam­ti­dig har fl ere dy­re og al­dren­de spil­le­re, som for­svin­der. Ved en nedryk­ning skal der op­byg­ges no­get nyt, og det er ik­ke nemt uden en ung­doms­af­de­ling. In­fra­struk­tu­ren i FCV er skrø­be­lig, så det kan en­de med et ret så per­ma­nent far­vel til Su­per­liga­en ved en

nedryk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.