FCKs drøm­me­kupon

Så­dan får man mod al­le od­ds guld- gri­net frem på Stå­le Sol­bak­kens an­sigt 7. ju­ni. Og det er end­da ik­ke en ure­a­li­stisk tip­skupon, der skal gå op 1 X 2 1 X 2 1 1

BT - - ALKA SUPERLIGA - TAN­KE- EKS­PE­RI­MENT 29. spil­ler­un­de ( 17. maj) 30. spil­ler­un­de ( 20.- 21. maj) 31. spil­ler­un­de ( 25. maj) 32. spil­ler­un­de ( 31. maj) 33. spil­ler­un­de ( 7. ju­ni) Sid­ste Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Bedst som man tro­e­de, at Su­per­liga­en var af­gjort, kan der kom­me uven­tet spæn­ding. FC Midtjyl­lands ne­der­lag til OB i we­e­ken­den åb­ner en kat­t­e­lem for FC Kø­ben­havns guld­mu­lig­he­der. BT vi­ser, hvor­dan co­me­ba­ck- vej­en til FCK- guld ser ud.

FC Midtjyl­land lig­ner med fem

FC Midtjyl­land - FC Kø­ben­havn

Stil­lin­gen:

FC Kø­ben­havn - AaB

FC Vestsjæl­land - FC Midtjyl­land

Stil­lin­gen:

FC Midtjyl­land - Brønd­by

FC Kø­ben­havn – OB

Stil­lin­gen:

FC Nord­s­jæl­land - FC Midtjyl­land

Søn­derjy­ske - FC Kø­ben­havn

Stil­lin­gen:

FC Midtjyl­land - Søn­derjy­ske

FC Kø­ben­havn- Ho­bro

kam­pe til­ba­ge af sæ­so­nen en dansk me­ster an­no 2015. Det har de gjort næ­sten he­le vej­en igen­nem, men midtjy­der­nes cru­i­secon­trol mod gul­det blev skub­bet ud af kurs, da OB søn­dag send­te Glen Rid­ders­holms mand­skab hjem med et 1- 3- ne­der­lag.

Der­med hol­des en spin­kel guld­dør på klem for for­føl­ger­ne fra FC Kø­ben­havn, der har ni po­int op til FC Midtjyl­land eft er sej­ren i aft es over FC Vestsjæl­land.

Og mod net­op FC Midtjyl­land på søn­dag kan FCKs af­stand op til top­hol­det væ­re mind­sket til seks po­int in­den de sid­ste fi re kam­pe i Su­per­liga­en.

Midtjy­der­ne har dog en væ­sent­lig bed­re målsco­re end kø­ben­hav­ner­ne, og der­for skal FC Kø­ben­havn re­elt hen­te syv po­int, da det bli­ver me­re end svært at hen­te 14 mål på Midtjyl­land i de re­ste­ren­de kam­pe.

BT vi­ser her, hvor­dan re­sul­ta­ter­ne skal fl aske sig, hvis FCK skal fuld­fø­re det van­vit­ti­ge mester­skabsco­me­ba­ck og sik­re sig gul­det.

Tan­ke­spin­det fo­re­går eft er den klas­si­ske tip­skupon- me­to­de 1, X el­ler 2. Så­dan for­lø­ber det:

TIR TSIRDSADGA G1 212. M. MAAJJ 2 2001155

Fo­to: Claus Bech

FC Midtjyl­lands gum­mi­ben be­gyn­der for al­vor i hjem­me­kam­pen mod for­føl­ger­ne. FCK- guld kræ­ver rent bord i de re­ste­ren­de kam­pe af sæ­so­nen, og al­le spe­ku­la­tio­ner vil væ­re li­ge­gyl­di­ge, hvis man ik­ke for­mår at vin­de i Her­ning. FC Midtjyl­land - 64 po­int FC Kø­ben­havn - 58 po­int AaB har ik­ke vun­det i Par­ken si­den 2007 i Su­per­liga- sam­men­hæng. Og det gør de hel­ler ik­ke i det­te op­gør. Nu be­gyn­der midtjy­der­nes gum­mi­ben at ryste. FC Vestsjæl­land kæm­per des­pe­rat for over­le­vel­se og får et po­int. FC Midtjyl­land - 65 po­int FC Kø­ben­havn - 61 po­int Brønd­by kom­mer til Her­ning un­der pres i bron­ze­kam­pen. De SKAL vin­de, og gør det, selv­om det hjæl­per FCK på vej mod guld. Få tro­e­de, at FCK vil­le spil­le en rol­le i guld­kam­pen så sent i sæ­so­nen. OB ta­ber og er fort­sat uden sejr i Par­ken si­den 2007. FC Midtjyl­land - 65 po­int FC Kø­ben­havn - 64 po­int Nord­s­jæl­land har ik­ke me­re at spil­le for i sæ­so­nen, men Midtjyl­land er tyn­get af pres og får kun et po­int på kunst­græs­set. Godt nok har Søn­derjy­ske dril­let FCK i den­ne sæ­son med to gan­ge 1- 1. Men nu er gul­det i sy­ne, og FCK sik­rer sej­ren. FC Kø­ben­havn - 67 po­int FC Midtjyl­land - 66 po­int

run­de. Gul­det kan sta­dig sik­res, hvis FCK ta­ber po­int i Par­ken. Midtjy­der­ne gør de­res med en sejr på eget græs. Ho­bro yd­my­ge­de FCK i Par­ken sid­ste år. Men 0- 3 er glemt, når FCK kan sik­re sig gul­det med en sejr, som de selv­føl­ge­lig får.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.