KUN FCK TIL­BA­GE Kasper Kusk er stran­det i Twen­te, men i Su­per­liga­en står FCK sta­dig som bej­ler. Og kun FCK

BT - - ALKA SUPERLIGA - TRANS­FER Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Kasper Kusk kan væ­re på vej til et co­me­ba­ck i den bed­ste dan­ske ræk­ke, hvor FC Kø­ben­havn ræk­ker hån­den ud.

Kasper Kusk spil­le­de en af­gø­ren­de rol­le i AaBs mester­sæ­son sid­ste år. Kant­spil­le­ren hav­de en fod med i stort set halv­de­len af nord­jy­der­nes mål og oplæg, og vej­en til ud­lan­det lå for hans fød­der.

Twen­te slog til og hen­te­de Kasper Kusk, men hol­læn­der­ne er hav­net i øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der.

Det har i for­å­rets løb få­et en lil­le hånd­fuld dan­ske klub­ber på mær­ker­ne, men nu står kun FC Kø­ben­havn til­ba­ge som mu­lig­hed i den hjem­li­ge liga. Det er­fa­rer BT.

FC Midtjyl­land ser nu på an­dre hyl­der, AaB kan næp­pe føl­ge med på øko­no­mi­en, og det sam­me gæl­der OB. FCK op­ru­ster på de­res trans­fer­bud­get, og de kan løft e off en­siv- spil­le­rens krav.

FCK har al­le­re­de op­ru­stet til ven­stre­kan­ten med slo­ven­ske Benjamin Ver­bic - nu lig­ner Kasper Kusk et ra­sen­de godt bud på en mo­tor til den høj­re si­de af lø­ver­nes op­stil­ling i den kom­men­de sæ­son.

Klub i ka­os

TTIIRRSSDDAAGG 1 12.2 M. MA­JA 2J0 210515 Og eft er en sæ­son i Twen­te uden alt for me­get spil­le­tid er det ik­ke re­a­li­stisk, han bli­ver her. Klub­ben sy­nes at væ­re på ran­den af op­løs­ning, eft er hold­kam­me­rat An­dreas Bjel­land tog bla­det fra mun­den og for­tal­te om til­stan­de­ne hos de tid­li­ge­re hol­land­ske me­stre.

» Det er alt for me­get. Det hand­ler om hol­det og spil­ler­ne, men der fo­re­går alt for me­get lort. Der er for me­get snak bag vo­res ryg fra de fi - nan­si­el­le folk. De skal stop­pe med at gem­me sig, for­di vi hø­rer in­tet. Vi læ­ser kun om det i pres­sen. Vi fø­ler, at vi er se­pa­re­ret fra klub­ben. In­gen vil for­tæl­le os, hvad der fo­re­går, « si­ger Bjel­land iføl­ge Vo­et­ball In­ter­na­tio­nal.

Spe­ci­elt er han ude eft er klub­bens nye øko­no­mi­ske di­rek­tør, Ge­rald van den Belt.

» Den nye fyr? Van den Belt et el­ler an­det har knapt nok vist sig. Hvis du si­ger nej til en eu­ro­pæ­isk plads, uden at spil­ler­ne ved det ... Med al respekt kan man sta­dig ta­le med spil­ler­ne først. Vi har et ungt hold og har spil­let på eu­ro- pæ­isk ni­veau, men vi må læ­se i pres­sen, at vi ik­ke skal spil­le i Eu­ro­pa, « ly­der kri­tik­ken vi­de­re fra den dan­ske for­svars­spil­ler.

Bjel­land er en af de løn- tun­ge spil­le­re, der højst sand­syn­ligt for­la­der klub­ben til som­mer.

» Nor­malt er det en god klub, men det her er ba­re en lor­te­pe­ri­o­de, « slut­ter Bjel- land om Twen­tes si­tu­a­tion.

Det er den si­tu­a­tion, der kan sen­de Kusk til Kø­ben­havn.

Kasper Kusk ( i rødt) i ak­tion for Twen­te Ens­che­de mod Ajax’ Ni­ck Vi­er­ge­ver. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.