Bel­gi­e­re klar med bud på Hvil­som

BT - - ALKA SUPERLIGA - TRANS­FER 2 Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Mads Hvil­som hug­ge­de to mål i net­ma­sker­ne mod Søn­derjy­ske, og nu er Ho­bro- sen­sa­tio­nen op­pe på 15 liga­mål. Der­med en

delt før­ste­plads på top­sco­rer­li­sten med FC Midtjyl­lands Pu­sic, og det er ik­ke gå­et ube­mær­ket hen i det sto­re ud­land. Oo­sten­de fra Bel­gi­en har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fl ere gan­ge i for­å­rets løb sy­net an- gri­be­ren, og skal iføl­ge bel­gi­ske pres­sekil­der væ­re klar til at be­ta­le om­kring tre mil­li­o­ner kro­ner for front­lø­be­ren.

Men end­nu har de ik­ke af­gi­vet et of­fi ci­elt bud, men det me­nes blot at væ­re et spørgs­mål om tid, før de vil te­ste Ho­bro på den ba­ne. Ho­bro ved, de har et gul­dæg på hån­den, men omvendt fra­valg­te Mads Hvil­som og­så stør­re klub­ber, da han skrev med Ho­bro med lov­ning om, at klub­ben vil ud­vi­se for­stå­el­se og sam­ar­bejds­vil­je, hvis det rig­ti­ge til­bud kom­mer. Det kan bli­ve Oo­sten­de, ejet af Om­e­ga Phar­ma- rig­man­den Marck Coucke.

Tid­li­ge­re er og­så Me­che­len meldt in­de i bil­le­det, og BT er­fa­rer, at fl ere uden­land­ske klub­ber ’ svær­mer’.

» Jeg kan be­kræft e, at vi føl­ger Mads. Først og frem­mest øn­sker vi at hol­de sam­men på vo­res hold, men han er helt sik­kert en mu­lig­hed, hvis en af vo­res an­gri­be­re for­la­der klub­ben til som­mer, « sag­de Me­che­lens sport­s­di­rek­tør Fi Van­hoof til BT for­le­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.