FC BAY­ERNS LANG

Den sydty ske stor­klub FC Bay­ern skal over­vin­de gæ­ster­ne Bar­ce­lo­nas 3- 0- fø­ring fra det før­ste mø­de. En no­get nær umu­lig mis­sion

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - CO­ME­BA­CK- JAGT Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Pep Gu­ar­di­o­la

CL- SE­MI­FI­NA­LE, 2. KAMP Kamp­start: 20.45 Kam­pen vi­ses på TV3+

Der er 585 ki­lo­me­ter fra Mün­chen til Ber­lin via A9, men FC Bay­ern skal over­vin­de me­re end fem ti­mers kør­sel på Au­to­ba­hn for at nå Cham­pions Le­ague- fi na­len i den ty ske ho­ved­stad.

Se­mi­fi na­ler­ne mel­lem de ty­ske me­stre og FC Bar­ce­lo­na har en tyng­de, der ser dem vok­se ud af kon­tekst. Det er me­re end to kam­pe om en bil­let til Cham­pions Le­agu­es høj­de­punkt form­støbt til at bli­ve hu­sket læn­ge.

Og lad det væ­re sagt med det sam­me. For­mår ty­sker­ne at ind­hen­te og over­vin­de FC Bar­ce­lo­nas 3- 0- fø­ring fra det før­ste mø­de, bli­ver der ta­le om en episk for­tæl­ling. En præ­sta­tion med et my­tisk snit skræd­der­sy­et til Cham­pions Le­agu­es se­mi­re­li­gi­øse se­tup med pop­pet hym­ne bå­ret af kir­ke­kor og fa­ste ri­tu­a­ler med spil­ler­ne på pa­ra­de eft er dom­me­ren har bå­ret bol­den ind med an­dæg­tig mi­ne.

Magi­ske Mes­si

Lio­nel Mes­si sør­ge­de for, at den før­ste kamp vil bli­ve dis­ku­te­ret og hu­sket læn­ge. Især for ar­gen­ti­ne­rens af­straf­fel­se af en bak­ken­de Jérô­me Bo­a­teng eft er­fulgt af hans næ­sten pro­vo­ke­ren­de ele­gan­te lob over en frem­stormen­de Ma­nu­el Neu­er. Må­l­man­den, der er no­mi­ne­ret som en af ver­dens bed­ste, blev pas­se­ret af en af­slut­ning så le­gen­de, at det lig­ne­de no­get fra en hyg­ge­kamp i ha­ven.

Det var det ik­ke. Det var en op­vis­ning på hø­je­ste ni­veau.

Og lad de­bat­ten om hvor­vidt Lio­nel Mes­si, Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Die­go Ma­ra­do­na, Pelé el­ler Zi­ne­di­ne Zi­da­ne er fod­bold­hi­sto­ri­ens stør­ste for­stum­me for en stund. Her får vi al­li­ge­vel al­drig et en­de­ligt svar, men fak­tum er, at Lio­nel Mes­si ud­vi­ste et ni­veau, hvor han var kamp­af­gø­ren­de og ene­stå­en­de i et mø­de mel­lem to af ver­dens bed­ste klub­ber.

FC Bay­erns li­det mis­un­del­ses­vær­di­ge mis­sion bli­ver at luk­ke ned for Mes­si og det øv­ri­ge Bar­ce­lo­na, der mel­des ved fuld styr­ke, og sam­ti­dig få sco­ret de mål, der som mini­mum sen­der kam­pen i for­læn­get spil­le­tid.

» Jeg har al­drig bedt nog­le af mi­ne spil­le­re om at præ­ste­re på bag­grund af mod ale­ne el­ler bedt dem om at væ­re me­re tapre end mod­stan­der­ne. Vi skal væ­re os be­vid­ste om vo­res off en­si­ve op­ga­ver, og lø­ser vi dem, vil re­sul­ta­tet ta­le for sig selv. «

Så vidt en små­fi lo­so­fi sk Pep Gu­ar­di­o­la, der sta­dig ser mu­lig­he­der for sit ty­ske mand­skab mod det span­ske hold, som han selv har støbt fun­da­men­tet til.

» Vi er­ken­der, at det er en gi­gan­tisk ud­for­dring, men vi gi­ver ik­ke op. Vi vil for­føl­ge den chan­ce, der nu en­gang vil væ­re for at ska­be et po­si­tivt re­sul­tat. «

Bar­ce­lo­na har vun­det de se­ne­ste ot­te kam­pe og har holdt nul­let syv gan­ge un­der­vejs. FC Bay­ern har tabt fi re kam­pe i træk in­klu­siv lør­da­gens ne­der­lag til Augs­burg, hvor Gu­ar­di­o­la send­te re­ser­ver­ne i fel­ten for at spa­re kræft er hos de stam­spil­le­re, han har til rå­dig­hed. FC Bay­ern er uden de ska­des­ram­te ver­dens­klas­se­spil­le­re Fran­ck Ri­béry og Arj­en Rob­ben samt Hol­ger Badstu­ber og ba­ck­en Ala­ba.

» Det bli­ver et slags­mål, en krig. Vi er nødt til at gi­ve alt, hvad vi har, og vi­se hvad vi kan her i Mün­chen. Det er ik­ke for­bi end­nu, « si­ger FC Bay­erns pol­ske an­gri­ber, Ro­bert Lewan­dowski.

Barca går eft er sej­ren

Bar­ce­lo­na er rejst til Mün­chen med en 26 mand stor trup og kan med tre po­int ta­ge sejr num­mer 48 i sæ­so­nen og der­ved sæt­te re­kord for klub­bens ved­kom­men­de.

» Vi ta­ger til Mün­chen for at vin­de. Vi kan ik­ke spil­le på re­sul­tat, men vi er og­så op­mærk­som­me på de­res styr­ker og den må­de, de vend­te kam­pen mod FC Po­r­to på, « si­ger Bar­ce­lo­nas for­svars­spil­ler Marc Bartra

Her var FC Bay­ern ne­de med 3- 1 eft er den før­ste kamp , men eft er en op­vis­ning i pres- spil end­te ty­sker­ne med at skil­le portu­gi­ser­ne ad med hæs­blæ­sen­de 6- 1.

Det er den hyl­de, som FC Bay­ern skal sig­te eft er igen, når ty­sker­ne skal sva­re på det hy­po­te­ti­ske spørgs­mål om, hvor­vidt det kan la­de sig gø­re at stop­pe Lio­nel Mes­si i 90 mi­nut­ter. Bo­a­teng vi­ste i den før­ste kamp, at man sta­dig le­der eft er sva­ret. I aft en skal FC Bay­ern ha­ve sva­ret på plads – el­lers bli­ver FC Bar­ce­lo­na klar til fi na­len i Ber­lin.

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

Fo­to: EPA, AFP og Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.