KUN GODT MED ULTIM ’’

Eks­pert ro­ser Magnus­sens For­mel 1- krav til McLa­ren

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - UL­TI­MA­TUM Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Jo­hn Nielsen

Hvis du ik­ke selv tror på, at du er den, der kan brem­se se­ne­st el­ler kø­re hur­tigst i svin­get, er det og­så svært om at over­be­vi­se an­dre om det

Ke­vin Magnus­sen vil ik­ke ri­si­ke­re igen at en­de som sor­te­per, når kø­rer­ka­ba­len i For­mel 1 læg­ges til sæ­so­nen i 2016.

Det gjor­de den 22- åri­ge dan­ske McLa­ren- re­ser­ve fuld­stæn­dig klart i et in­ter­view til BT i we­e­ken­den. Her for­tal­te Ke­vin Magnus­sen, at han fort­sat sat­ser på en plads hos McLa­ren, men ik­ke vil af­vi­se at skift e til an­det team, hvis McLa­ren ik­ke kan bru­ge ham.

» Men jeg vil ven­te på McLa­ren, ind­til al­le mu­lig­he­der er udtøm­te. Og så vil jeg se mig om eft er an­dre mu­lig­he­der, « sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Og den dan­ske ra­cer­kø­rers ul­ti­ma­ti­ve ud­mel­ding om, at han er pa­rat til at for­la­de McLa­ren i jag­ten på et fast For­mel 1- sæ­de, er den rig­ti­ge må­de at hand­le på.

Det me­ner Jo­hn Ni­el- sen, dansk ra­cer­kø­rer og For­mel 1- eks­pert hos TV3+.

» Det er nok, for­di man har lært af den fejl, man be­gik sid­ste år. Hvis jeg som uden­for­stå­en­de skal pe­ge på no­get, sy­nes jeg ik­ke, at hans ma­na­ge­ment hav­de son­de­ret ter­ræ­net godt nok an­dre ste­der end hos McLa­ren. Og det kom til at ko­ste ham en plads, tror jeg, « si­ger han

og til­fø­jer: » Det gør be­stemt ik­ke no­get dår­ligt, og det kan og­så læg­ge pres på McLa­ren. Jeg sy­nes, at Magnus­sen har al mu­lig ret til at gø­re så­dan. Han skal i For­mel 1 igen, og det skal væ­re næ­ste år, hvis det skal ske. «

Selv­om Ke­vin Magnus­sen sta­dig er ung, og i 2016 kun vil væ­re 23 år gam­mel, la­der det til, at det skal hed­de fast tid i For­mel 1 i 2016 - el­lers er mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.