MATUM

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

et over­stå­et ka­pi­tel for den­ne gang.

Skal hol­de fast

Men hvor­for har Ke­vin Magnus­sen så travlt med at kom­me til­ba­ge i For­mel 1?

» Han vil sim­pelt­hen ik­ke ri­si­ke­re at kom­me for langt væk fra det he­le. Den er­fa­ring og træ­ning, han fik sid­ste år, vil han skul­le bru­ge end­nu et år til igen at byg­ge op og for­stå det he­le igen. Det vil væ­re som at star­te for­fra, « for­kla­rer Jo­hn Nielsen.

Han for­ud­ser

dog,

at McLa­ren og be­sty­rel­ses­for­mand Ron Den­nis ik­ke la­der sig stres­se af Ke­vin Magnus­sens ul­ti­ma­tum.

» Den vil Ron Den­nis ta­ge ind og no­te­re sig, og så er der ik­ke me­re i det. I en ver­den som For­mel 1, der er så kon­kur­ren­ce­præ­get, er det nor­malt med så­dan en ud­mel­ding. Hvis du ik­ke selv tror på, at du er den, der kan brem­se se­ne­st el­ler kø­re hur­tigst i svin­get, er det og­så svært om at over­be­vi­se an­dre om det, « si­ger Jo­hn Nielsen.

Ke­vin Magnus­sen gør det rig­ti­ge ved at in­si­ste­re på et sæ­de i næ­ste sæ­sons F1 - om det så bli­ver i McLa­ren el­ler et an­det sted.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.