DEN STO­RE

Ga­reth Ba­le ko­ste­de Re­al Madrid 101 mil 2013, men wa­li­se­ren kæm­per med at lev som ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - KRI­TIK Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Jor­dan Bar­nett,

Ga­reth Ba­le er godt i gang med at bli­ve end­nu en bri­tisk bom­mert i den span­ske liga. Sproget, skyg­gerol­len og egois­men har væ­ret uover­kom­me­li­ge bar­ri­e­rer for ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler i Re­al Madrid.

Den span­ske kon­ge­klub Re­al Madrid foræ­re­de søn­dag det span­ske mester­skab til ær­ke­ri­va­ler­ne fra FC Bar­ce­lo­na i et kost­bart po­int­tab mod Va­len­cia hjem­me på San­ti­a­go Ber­na­beu.

Sæ­so­nen brin­ger der­med ik­ke me­tal af guld­ka­rat i hver­ken liga- el­ler po­kal­re­gi, og der­for har Cri­sti­a­no, Ba­le og træ­ner Car­lo An­ce­lot­ti kni­ven for stru­ben, in­den Re­al Madrid i mor­gen skal ven­de et 1- 2- ne­der­lag mod Ju­ven­tus i Cham­pions Le­agu­e­se­mi­fi na­lens re­tu­ro­p­gør i Madrid.

De span­ske avi­ser er tra­di­tio­nelt hur­ti­ge til at ud­se sig span­ske sor­te får, når det ik­ke fl yder i san­gria for de to stør­ste klub­ber, Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid.

Lio­nel Mes­si og Lu­is En­rique var cen­trum af sky­de­ski­ven på eft er­år­s­ud­ga­ver­ne af de span­ske avi­ser, i en tid hvor Bar­ce­lo­na hal­te­de eft er sej­rs­ma­ski­nen i Madrid, og snak om Mes­sis util­freds­hed med den nye træ­ner En­rique fl ore­re­de heft igt.

Ga­reth i ga­rot­ten

Hen over den var­me vin­ter mi­ste­de Madrid pu­sten, mens En­rique og Suàrez fi k vi­o­li­nen til spil­le i Bar­ce­lo­na. Der­med ret­te­de AS, Marca og de an­dre avi­ser fo­kus mod Re­al Madrid og sær­ligt den span­ske bri­te Ga­reth Ba­le.

Re­al Madrid- hi­sto­ri­ens dy­re­ste ind­køb fort­sæt­ter sin for­fær­de­li­ge form i den ’ svæ­re’ an­den- sæ­son i den span­ske kon­ge­klub, hvor det kun er ble­vet til 17 mål i 46 kam­pe el­ler 13 mål i 30 liga­kam­pe.

Først i Tor­i­no i midt­u­gens Cham­pions Le­ague- se­mi­fi na­le mod Ju­ven­tus og si­den hen i Re­al Madrids sand­syn­li­ge tab af det span­ske mester­skab hjem­me på Ber­na­beu mod Va­len­cia, lig­ne­de wa­li­se­ren en til­sku­er på sies­ta til en spansk ty­re­fæg­ter­kon­kur­ren­ce - hvil­ket ka­ste­de wal­si­e­ren på for­si­den af den sto­re span­ske avis AS.

I ne­der­la­get i Tor­i­no rør­te Ga­reth Ba­le bol­den min­dre end Iker Ca­sil­las i må­let, men iføl­ge UE­FAs sta­ti­stik­ker løb wa­li­se­ren fl ere me­ter end Re­al Madrids su­per­stjer­ne Cri­sti­a­no Ro­nal­do.

’ Spil nu Ba­le’

Eft er Cham­pions Le­agu­e­kam­pen kri­ti­se­re­de Ba­les agent, Jor­dan Bar­nett, re­sten af Re­al Madrids su­per­stjer­ner og prok­la­me­re­de, at wa­li­se­ren bli­ver over­set af de an­dre spil­le­re på hol­det og ik­ke får bol­den nok.

» Folk ved ik­ke, hvad de snak­ker om, når de kri­ti­se­rer Ga­reth Ba­le. De kig­ger ik­ke or­dent­lig på det. Re­al Madrid- spil­ler­ne bli­ver nødt til at ar­bej­de sam­men med Ga­reth Ba­le og spil­le ham me­re, så han kan vi­se, hvor god han er. Han bli­ver den bed­ste spil­ler i Re­al Madrid, når spil­ler­ne ar­bej­der sam­men med ham, « sag­de Bar­nett til The Te­le­graph.

Wa­li­sisk egois­me

Ga­reth Ba­le ko­ste­de Re­al Madrid 101 mil­li­o­ner eu­ro ( 753 mil­li­o­ner kro­ner red.) i som­me­ren 2013, og wa­li­se­ren har si­den ihær­digt for­søgt at ret­fær­dig­gø­re tit­len som ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler. I ste­det for span­ske ’ vi­va la Ba­le’- til­råb har der lydt hvi­nen­de pif­te­ri fra de dy­re sæ­der på Ber­na­beu over Ba­les ego. I 13. spil­ler­un­de mod Va­len­cia kun­ne Ga­reth Ba­le ha­ve spil­let an­gri­ber Ka­rim Ben­ze­ma i en fri po­si­tion og kom­met for­an 2- 1 - i ste­det tab­te Re­al Madrid 2- 1. Mod Es­pa­ny­ol gen­tog bil­le­det sig, hvor Re­al Madrid før­te 2- 0 over Es­pa­ny­ol, og Ba­le fra en svær po­si­tion valg­te af­slut­nin­gen i ste­det for den sik­re afl eve­ring til Ro­nal­do, der ty­de­ligt vi­ste sin fru­stra­tion. Wa­li­se­ren har kun le­ve­ret ni as­sists i 30 liga­kam­pe i år.

Ro­nal­dos un­der­såt

Ga­reth Ba­le har haft svært ved at af­fi nde sig en rol­le i skyg­gen af Cri­sti­a­no Ro­nal­do, som he­le Re­al Madrids an­greb er byg­get op om. Fle­re me­di­er sår der­for tvivl om, hvor­vidt de to su­per­stjer­ner kan blom­stre på sam­me hold.

Men en af­gang vir­ker ik­ke re­a­li­stisk. Re­al Madrid- træ­ner Car­lo An­ce­lot­ti har fl ere gan­ge meldt ud, at Ga­reth Ba­le bli­ver i klub­ben, og klub­bens di­rek­tør, Fl­oren­ti­no Pe­rez, har en stor ak­tie i at be­hol­de Ba­le, da det var rig­man­dens egen in­ve­ste­ring. Det sam­me gjor­de sig gæl­den­de for den fran­ske an­gri­ber, Ka­rim Ben­ze­ma, der trods scor­ings­kri­se vandt an­gri­ber­du­el­len over Gon­za­lo Hi­gu­ain, der blev af­ski­bet til Na­po­li, da Ben­ze­ma var Pe­rez’ mand.

Jor­dan Bar­nett for­tæl­ler, at det ik­ke lig­ger til Ba­les na­tur at gi­ve op, og wa­li­se­ren er fast be­slut­tet på at kæm­pe vi­de­re.

» De fl este vil rå­be, skri­ge og ban­ke på træ­ne­rens dør, men Ba­le vil ik­ke gø­re no­gen ked af det. Samt­li­ge top­klub­ber øn­sker Ga­reth Ba­le, men han bli­ver i Madrid eft er som­mer­fe­ri­en. Da han sag­de, at han al­tid har vil­let spil­le for Re­al Madrid, men­te han det. Han vil væ­re en suc­ces her, « sag­de Jor­dan Bar­nett.

Iso­le­ret bri­te

Span­ske me­di­er har travlt med at gø­re Ga­reth Ba­le til end­nu en si­de i bo­gen om bri­ti­ske bom­mer­ter i La Liga, hvor Ste­ven McMa­na­man, Jo­nat­han Wood­ga­te og Mi­cha­el Owen har væ­ret ke­de­li­ge for­hi­sto­ri­er.

Trods to års in­ten­siv spansk un­der­vis­ning har Ga­reth Ba­le ik­ke for­må­et at fi nde sig til­pas med det span­ske sprog, og det har iso­le­ret Ba­le i om­klæd­nings­rum­met. Kun to an­dre i trup­pen ta­ler ik­ke spansk - Cri­sti­a­no og Car­lo An­ce­lot­ti - beg­ge und­skyldt af stjer­ne­sta­tus og træ­ner­po­si­tion, men den yn­de­dej­ar­gon i om­klæd­nings­rum­met ly­der ’ ju­ga­dor’ og ik­ke ’ play­er’. Ba­les sid­ste sto­re in­ter­view var en 40 mi­nut­ter lang ra­diosnak med Ca­de­na Ser i ja­nu­ar. Ra­dio­in­ter­viewet fo­re­gik på en­gelsk og måt­te der­ef­ter over­sæt­tes til spansk for se­er­ne.

Al­les øj­ne vil der­for væ­re ret­tet mod Ga­reth Ba­le, når Re­al Madrid ta­ger imod Ju­ven­tus i mor­gen. Sid­ste år score­de wa­li­se­ren i ek­stra­ti­den af Cham­pions Le­ague- fi na­len mod At­letcio, og gen­vandt en smu­le af til­sku­er­nes gunst. Me­get ty­der på at en sam­me Cham­pions Le­ague- red­ning er nød­ven­dig igen.

Fo­to: AFP

Ba­les agent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.