DER VAR UD

Dan­mark måt­te slu­ge et ne­der­lag til Slove­ni­ens n

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - SUR SLUT­NING Pe­ter Fred­berg i Tjek­keit fred@ spor­ten. dk

Det hav­de el­lers væ­ret så godt næ­sten he­le vej­en, men det slut­te­de skidt.

Vilj­en til at sæt­te et ac­cep­ta­belt punk­tum ved VM og avan­ce­re på ver­dens­rang­li­sten var utvivl­s­omt god nok, men der var ud­solgt på det dan­ske hold.

Slove­ni­en vandt 1- 0, og knu­ste den dan­ske drøm om at nå Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­ons og Team Dan­marks fæl­les mål­sæt­ning om en 12. plads.

Mod VMs sva­ge­ste hold bur­de Dan­mark ha­ve do­mi­ne­ret, men eft er 4- 1- bra­get mod Nor­ge, som sik­re­de den dan­ske over­le­vel­se, var der ik­ke me­re at gi­ve af.

På land­stræ­ner Jan­ne Karls­sons re­ak­tio­ner i spil­ler­bok­sen var det ty­de­ligt, at han ik­ke var til­freds med det, han så.

De dan­ske spil­le­re hav­de sto­re pro­ble­mer med at spil­le sig til chan­cer, og det brænd­te fl ere gan­ge al­vor­ligt på for­an en stor­spil­len­de Se­ba­sti­an Da­hm.

Eft er at ha­ve væ­ret turist ved tre tid­li­ge­re ver­dens­mester­ska­ber og kun spil­let én VM- kamp, in­den han kom til Tjek­ki­et, har han få­et et in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud af di­men­sio­ner.

Han var Dan­marks bed­ste spil­ler i Ostra­va og score­de da og­så som den ene­ste seks pucke ud af seks på BTs VM­ba­ro­me­ter.

Synd for Me­tal Li­ga­en og Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls, at han eft er fi re år i barn­dom­s­klub­ben igen stik­ker til ud­lan­det for at prø­ve sig af i en sport­s­lig og øko­no­misk me­re at­trak­tiv liga.

Ufat­te­ligt at en af VMs bed­ste må­l­mænd i et sel­skab af ho­ck­ey­mil­li­o­næ­rer kun får om­kring 200.000 kr. pr. sæ­son i Rø­d­ov­re.

Kam­pens en­li­ge mål blev sco­ret eft er ti mi­nut­ter af Zi­ga Pan­ce, som ele­gant sty­re­de et slagskud ind via stol­pen.

Det kun­ne væ­re gå­et vær­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.