En ny hi­sto­rie om hum­le­bi­en

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

MAN KAN IK­KE la­de væ­re at tæn­ke på myten om hum­le­bi­en. Den kan ik­ke fl yve, men den ved det ba­re ik­ke, så den fl yver al­li­ge­vel. Det er lidt det sam­me med det dan­ske is­ho­ck­eylands­hold. Det bur­de ik­ke kun­ne la­de sig gø­re for en lil­le ho­ck­ey­na­tion med søl­le 24 skøjte­hal­ler at væ­re i ver­den­se­li­ten i så man­ge år uden et ene­ste bump på vej­en.

Si­den 2003 har Dan­mark mødt ver­dens stør­ste na­tio­ner, og når de dan­ske lø­ver næ­ste år lø­ber på isen i en­ten Moskva el­ler Sankt Pe­ters­borg, er det 14. gang i træk, de er med på VMs øver­ste hyl­de. En præ­sta­tion, der af­tvin­ger den stør­ste respekt.

Sej­ren i Ostra­va over Nor­ge – den før­ste over ar­vefj en­den i et VM si­den op­ryk­nin­gen på den un­gar­ske pusz­ta – ind­skri­ver sig i hi­sto­ri­ebø­ger­ne si­de om si­de med sej­re­ne gen­nem åre­ne over USA, Fin­land, Slovaki­et og Tjek­ki­et. DET MED DE få skøjte­hal­ler er dansk is­ho­ck­eys stør­ste ud­for­dring. Selv­føl­ge­lig er det en dyr in­ve­ste­ring for en kom­mu­ne at byg­ge en skøjte­hal. Drift en er hel­ler ik­ke gra­tis. Men når svøm­me­hal­ler, som er end­nu dy­re­re i drift , sky­der op som pad­de­hat­te i en fug­tig sko­v­bund, må man un­dre sig over, hvor­for der er så man­ge år imel­lem, at der duk­ker en ny skøjte­hal op.

For­hå­bent­lig vil suc­ce­sen i Ostra­va og VM om tre år i Roy­al Are­na og Boxen åb­ne et par kom­mu­ners øj­ne for den dan­ske ni­che­sport. Hvis der ik­ke kom­mer fl ere skøjte­hal­ler, kan is­ho­ck­ey­en ik­ke vok­se. De ek­si­ste­ren­de hal­ler er fyldt til bri­ste­punk­tet. HVOR­DAN DAN­MARK KAN bli­ve ved at pro­du­ce­re så man­ge is­ho­ck­eyta­len­ter, er der fl ere for­kla­rin­ger på. En af dem er sam­ar­bej­det mel­lem Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on, Team Dan­mark og kom­mu­ner­ne om de ni kraft cen­tre, hvoraf de seks lig­ger i Team Dan­marks eli­te­kom­mu­ner.

De gi­ver ta­len­ter fra 13 års- al­de­ren mu­lig­hed for at kom­bi­ne­re sko­len med må­l­ret­tet og kva­li­fi ce­ret is­ho­ck­ey­t­ræ­ning, bl. a. mor­gen­træ­ning, og ud­vik­le dem til spil­le­re på in­ter­na­tio­nalt ni­veau.

I en lil­le fa­mi­lie som is­ho­ck­ey er det og­så en for­del, at man ken­der hin­an­den og har et fi nt sy­stem fra U16. Man har kend­skab til al­le spil­le­re og sam­ler he­le ti­den op.

Kul­tu­ren i is­ho­ck­ey er end­nu et plus. In­ter­es­sen for spor­ten går i arv fra far til søn i en grad, man ik­ke ser i an­dre idræts­gre­ne.

Da Oli­ver Bjor­k­strand, 20, de­bu­te­re­de mod USA, var han den 32. dan­ske lands­holds­spil­ler, som er søn af en tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler ( Todd Bjor­k­strand spil­le­de to ven­skabsland­skam­pe for Dan­mark, selv om han er ame­ri­ka­ner).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.