DSOLGT

Nedryk­ke­re i sid­ste du­el ved VM i is­ho­ck­ey

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

i før­ste pe­ri­o­de, hvis Se­ba­sti­an Da­hm ik­ke hav­de vist sin klas­se med en dob­bel­tred­ning på et nær­gå­en­de for­søg fra Mar­cel Rod­man.

Stod over med ska­de

Mor­ten Poul­sen stod over på grund af sin ska­de­de lil­le­fi nger, og han blev afl øst i tred­jekæ­den af Thomas Spel­ling.

» Vi vil ik­ke ri­si­ke­re, at Mor­ten får va­ri­ge men, « sag­de Jan­ne Karls­son.

Kim Staal slut­te­de sin 18. VM- tur­ne­ring ( dansk re­kord) med sin land­skamp nr. 214 og er indstil­let på, at det må­ske re­gi­stre­re­de se­ni­o­r­spil­le­re og og­så var hans sid­ste. Som han ét hold, Olim­pi­ja Ljubljana, sag­de: der spil­ler i den østrigsk­ba

» Det kan bli­ve min sid­ste se­re­de Er­ste Bank Eis­ho­ck­ey land­skamp, hver gang Liga.jeg spil­ler. « Er vi stol­te over, at Dan

At det ik­ke var en kamp på mark har væ­ret fast in­ven­tar liv og død, kun­ne mær­kes på i ver­den­se­li­ten si­den 2003, til­sku­er­plad­ser­ne. For før­ste er det mindst li­ge så ut­ro­ligt, gang var der en mat ste­mat lil­le­put­ten Slove­ni­en har ning i CEZ Are­na, men det var kun­net pro­du­ce­re et af VMs unæg­te­ligt hel­ler ik­ke no­gen stør­ste nav­ne, Los An­ge­les op­hid­sen­de fo­re­stil­ling, man Kings’ su­per­stjer­ne An­ze Kovar vid­ne til. pi­tar.

Er Dan­mark en lil­le isFan­ta­stisk at se, hvor­dan ho­ck­ey­na­tion, er Slove­ni­en han kan løft e he­le det slo­end­nu min­dre med kun 150 ven­ske hold og pi­ske op­ti- mis­me og gejst ind i det, selv om bund­pla­ce­rin­gen var en kends­ger­ning.

Re­sten af slo­ve­ner­ne er hen­tet hjem fra liga­er over stort set he­le Eu­ro­pa.

De dan­ske spil­le­re rej­ser nu hjem på som­mer­fe­rie eft er en lang og hård sæ­son med be­vidst­he­den om, at mis­sio­nen i Ostra­va lyk­ke­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.