El­ler og Hol­ten de­ler

To le­gen­der skal stå i spid­sen for Rung­sted

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk PER HOL­TEN Fo­to: Martin Syl­vest Andersen OLAF EL­LER

OP­RUST­NING

To af dansk is­ho­ck­eys stør­ste per­son­lig­he­der, Per Hol­ten Møller og Olaf El­ler, bli­ver si­destil­le­de ch­eft ræ­ne­re i Rung­sted Is­ho­ck­ey.

Olaf El­ler for­la­der Hvi­d­ov­re og ven­der til­ba­ge til den nord­s­jæl­land­ske klub, hvor han var træ­ner i 1990- 95 eft er sin ak­ti­ve kar­ri­e­re i Rø­d­ov­re.

Rung­sted Is­ho­ck­ey si­ger så­le­des far­vel til Jens Jo­hans­son, som i halvan­den sæ­son var Per Hol­ten Møl­lers hjæl­pe­træ­ner.

Per Hol­ten Møller og Olaf El­ler ar­bej­de­de sam­men i 1993- 95, da Hol­ten Møller var land­stræ­ner og El­ler as­si­ste­ren­de co­ach.

» Jeg glæ­der mig vildt til at kom­me til­ba­ge til Rung­sted og ar­bej­de sam­men med Per. Jeg er ik­ke i tvivl om, at det bli­ver godt. Vi har beg­ge stor er­fa­ring med bå­de se­ni­or- og ung­doms­ho­ck­ey og har ar­bej­det sam­men før. Vi er go­de til at gi­ve plads til hin­an­den, « si­ger Olaf El­ler.

» Vi skal helst ha­ve to plus to til at gi­ve fem. Det er øvel­sen i det her. «

Og­så Per Hol­ten Møller ser frem til kon­cep­tet, som man ken­der fra ti­den med Her­lev­le­gen­der­ne Frank Barth og Da­na Bar­bin, da de var si­destil­le­de ch­eft ræ­ne­re på lands­hol­det.

» Olaf og jeg er et par ru­ti­ne­re­de folk, som bræn­der for li­ga­en og spil­ler­ne. Nu er kon­cep­tet så nyt, men vi skal nok fi nde ud af for­de­lin­gen. In­ter­na­tio­nalt ken­der man fl ere ek­semp­ler på to træ­ne­re, der de­ler an­sva­ret, « si­ger Per Hol­ten Møller.

» Jeg tror, det er godt for hol­det, at der kom­mer to stem­mer. «

Per Hol­ten Møller har i tre sæ­so­ner væ­ret as­si­ste­ren­de co­ach på U20- lands­hol­det, hvor Olaf El­ler i dag er ch­eftræ­ner.

Rung­sted Is­ho­ck­eys di­rek­tør, Thomas Fri­berg, er over­be­vist om, at de to træ­ne­re vil sup­ple­re hin­an­den godt.

» De kom­mer med en ræk­ke for­skel­li­ge styr­ker og har stor er­fa­ring med ud­vik­lin­gen af un­ge spil­le­re. Det er vig­tigt for os, da vi har man­ge ta­lent­ful­de spil­le­re, som vi ger­ne vil ud­vik­le op­ti­malt, « si­ger han.

Det næ­ste sto­re skridt for Rung­sted Is­ho­ck­ey bli­ver at lan­de aft alen med spil­le­ren med land­skam­pre­kor­den, VM- kap­ta­j­nen Mor­ten Gre­en.

End­nu er der ik­ke skre­vet kon­trakt, men der ar­bej­des in­tenst på at få en­der­ne til at mø­des eft er VM, så Mor­ten Gre­en kan ven­de til­ba­ge til barn­dom­s­klub­ben eft er de

PER HOL­TEN MØLLER

er født i Hørs­holm, hvor og­så hans far var ak­tiv. Han nå­e­de 411 kam­pe for klub­ben i pe­ri­o­den 1967- 84. Som træ­ner har han og­så pri­mært væ­ret til­knyt­tet Rung­sted. man­ge år i Sve­ri­ge og Tys­kland.

EF­TER AT HA­VE

ind­ledt træ­n­er­kar­ri­e­ren mens han sta­dig var ak­tiv i Rung­sted har El­ler i åre­ne der­eft er træ­net man­ge klub­ber i den dan­ske Su­pe­ris­liga:

Olaf El­ler ven­der til­ba­ge til Rung­sted, hvor han skal væ­re ch­eftræ­ner sam­men med Per Hol­ten Møller.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.