GRIMT STYRT

Froo­me ra­ser på Twit­ter over blo­di­ge bil­le­der

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - GIRO D’ITA­LIA Flem­m­ing Brandt og Lars B. Jør­gen­sen flb@ spor­ten. dk lbj@ spor­ten. dk

Selv­om Chris Froo­me ik­ke selv er til start i årets ud­ga­ve af Giro d’Ita­lia, føl­ger eng­læn­de­ren in­tenst med i den før­ste af de tre Grand Tours i 2015. Så­le­des og­så i går ef­ter­mid­dag, hvor han

kun­ne se Ag2r- ryt­te­ren Do­me­ni­co Pozzovi­vo ta­ge et slemt styrt på vej ned ad da­gens sid­ste bjerg. Froo­me hav­de det til­sy­ne­la­den­de ret skidt med at se sin ita­li­en­ske kol­le­gas styrt bli­ve vist gang på gang på tv.

» Er det vir­ke­ligt nød­ven­digt at vi­se dis­se bil­le­der af Pozzovi­vo fra # Giro2015? Hav no­get respekt for ryt­te­ren og hans fa­mi­lie! @ giro­di­ta­lia, « twe­e­te­de Froo­me umid­del­bart ef­ter ita­li­e­ne- rens styrt, der først så me­get grimt ud.

Den tid­li­ge­re Tour- vin­ders vre­de twe­et blev me­get hur­tigt sær­de­les po­pu­lært. I lø­bet af gan­ske kort tid var det så­le­des ble­vet retwe­e­tet me­re end 1.000 gan­ge.

Pozzovi­vo, som på for­hånd var reg­net som en af out­si­der­ne til klas­se­men­tet, lå læn­ge på as­fal­ten med blo­det strøm­men­de fra an­sig­tet, til­sy­ne­la­den­de be­vidst­løs. Iføl­ge Ag2r- hol­dets of­fi­ci­el­le Twit­ter- kon­to var Pozzovi­vo dog ved be­vidst­hed, da han blev kørt væk fra ulyk­kes­ste­det i en am­bu­lan­ce.

Mat­t­hews i ly­se­rødt

Med hol­dets an­den eta­pe­sejr og den før­ste i eget navn sør­ge­de Mi­cha­el Mat­t­hews for det mest ef­fek­ti­ve for­svar af den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je, han i går trak over ho­ve­d­et.

Der­med gen­tog den 24- åri­ge au­stra­li­er sid­ste års be­drift, hvor det og­så blev til en eta­pe­sejr som man­den i rosa, og Mat­t­hews sat­te sam­ti­dig en tyk streg un­der Ori­ca- Gre­e­ned­ges stær­ke kol­lek­ti­ve præ­sta­tion på sæ­so­nens før­ste Grand Tour, hvor man lag­de ud med at vin­de hold­kørs­len på åb­nings­da­gen lør­dag.

Da­gens eta­pe ven­tes at bli­ve en af­fæ­re for sprin­ter­ne. Og et nyt trø­je­for­svar lig­ger der­med i kor­te­ne for Mi­cha­el Mat­t­hews.

Chris Froo­me var hur­tig på ta­ster­ne ef­ter Do­me­ni­co Pozzovi­vos ube­ha­ge­li­ge styrt.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.