2,00

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Det er svært at for­ud­si­ge vin­de­ren af aft enens kamp i Mün­chen, men til gen­gæld vir­ker det ret op­lagt, at der godt kan kom­me en del hjør­ne­s­park. Bay­ern er pi­sket frem fra før­ste fl øjt for at jag­te den spink­le chan­ce, og selv om hver­ken Fran­ck Ri­be­ry el­ler Arj­en Rob­ben er med til at ud­for­dre, må man gå ud fra, at Bay­ern vil prø­ve at få en del hjør­ne­s­park, da net­op død­bol­de bør væ­re et af de få ste­der, hvor de er Bar­ce­lo­na over­leg­ne. I for­vej­en er 10 hjør­ne­s­park ik­ke spe­ci­elt me­get i en fod­bold­kamp, så her prø­ves, at der fal­der 10 hjør­ne­s­park el­ler me­re.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.