’ BARY­LEN’ OG DONG I FOR­LIG

En af Dong- skan­da­lens ho­ved­per­so­ner har eft er tre års kamp slut­tet fred med ener­gi­sel­ska­bet

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

DONG- SKAN­DA­LEN

Der var lagt op til et slags­mål, men aft enen før de skul­le til at gi­ve hin­an­den ver­ba­le tæsk i ret­ten, ind­gik de et for­lig.

Den tid­li­ge­re un­der­di­rek­tør i Dong Ener­gy, Jakob Baruël Poul­sen, har me­re end tre år eft er at Dong- skan­da­len brød ud ind­gå­et et for­lig med sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver om de mil­li­o­ner af kro­ner, han kræ­ve­de.

» Jakob Baruël Poul­sen hav­de et krav på løn og fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se, og det er så det, vi har fun­det et for­lig på, « si­ger Pe­ter Lam­bert, ad­vo­kat for Jakob Barüel Poul­sen, til BT.

Da Dong- skan­da­len i marts 2012 be­gynd­te at rul­le, og da­væ­ren­de top­chef Anders El­d­rup blev fy­ret un­der stor dra­ma­tik, kom det frem, at fi re nøg­le­me­d­ar­bej­de­re, den så­kald­te ‘ Guld­fi rer’, af El­d­rup hav­de få­et lu­kra­ti­ve løn-, bonus-, og fra­træ­del­ses­ord­nin­ger. En af de fi re var Jakob Baruël Poul­sen, der blev kendt som ’ Bary­len’, og som gik fra at væ­re en ukendt un­der­di­rek­tør til at væ­re et af om­drej­nings­punk­ter­ne i skan­da­len.

Be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Schur be­grun­den­de i sin tid fy­rin­gen af Anders El­d­rup med bl. a. Jakob Barüel Poul­sens an­sæt­tel­ses­for­hold, og med rets­sa­gen var der lagt op til et sli­brigt dra­ma, der alt­så blev afl yst i 11. ti­me, men som har væ­ret un­der­vejs si­den eft er­å­ret 2012, hvor ’ Bary­len’ eft er han hav­de for­ladt Dong Ener­gy, iføl­ge fl ere me­di­er kræ­ve­de at få ca. 20 mio. kr. ud­be­talt.

In­ter­es­sen skær­pes

Hvor­for kom­mer for­li­get så tæt på, at I skul­le ha­ve væ­ret i ret­ten?

» Det sker tit i rets­sa­ger, at når man kom­mer tæt på, så skær­pes in­ter­es­sen for at fi nde ud af en løs­ning. Og det kun­ne man så i går, « si­ger ad­vo­kat Pe­ter Lam­bert.

Er der ta­le om det sam­me be­løb, som var frem­me for nog­le år si­den?

» Det kan jeg ik­ke si­ge no­get om, for for­li­get er fortroligt. Jeg kan ik­ke si­ge no­get om, hvad for­li­get in­de­bæ­rer. Men Jakob er til­freds, og Dong er til­freds, så det er, som det skal væ­re, « si­ger Pe­ter Lam­bert.

I en e- mail skri­ver Dong Ener­gys pres­se­af­de­ling, at ’ par­ter­ne har væ­ret ue­ni­ge om, hvor­dan hans fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se skul­le be­reg­nes. (...) Par­ter­ne har nu ind­gå­et for­lig og som en del af for­li­get aft alt ik­ke at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re.’

Jakob Baruël Poul­sen, der i dag er ma­nag­ing part­ner i Co­pen­ha­gen In­fra­struc­tu­re Part­ners, har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig.

Tid­li­ge­re un­der­di­rek­tør i Dong Ener­gy, Jakob Barüel Poul­sen, skul­le ha­ve tør­net sam­men med sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver i ret­ten i går, men så langt nå­e­de par­ter­ne ik­ke. Fo­to: Pri­vat og Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.