Sa­gen kort

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­ONLØN

Den er ble­vet kaldt en af de stør­ste er­hvervs­skan­da­ler, Dong- skan­da­len, der brød ud i marts 2012, da den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør gen­nem me­re end 10 år, Anders El­d­rup, blev fy­ret for at ha­ve gi­vet fi re nøg­le­me­d­ar­bej­de­re lu­kra­ti­ve løn-, bonus- og fra­træ­del­ses­ord­nin­ger, som be­sty - rel­sen ik­ke kend­te til.

Op til skan­da­len hav­de en ’ whi­st­le­blower’ 29. fe­bru­ar 2012 tip­pet be­sty­rel­ses­for­mand Fritz Schur om, at den så­kald­te ‘ Dong- Guld­fi rers’ løn- og an­sæt­tel­ses­for­hold. Schur gen­nem­gik sa­gen, fo­re­lag­de den for be­sty­rel­sen og fy­re­de El­d­rup.

På et pres­se­mø­de på Ho­tel Hilt­on ved Kø­ben­havns Luft - havn få da­ge eft er tord­ne­de Fritz Schur mod Anders El­d­rup og be­grun­de­de fy­rin­gen med bl. a. Jakob Barüel Poul­sens an­sæt­tel­ses­for­hold, som blev kaldt ’ eksor­bi­tan­te’.

Si­den har Anders El­d­rup få­et vold­gift sret­tens ord for, at han ik­ke hav­de over­t­rå­dt si­ne be­fø­jel­ser, da han gav bl. a. Jakob Barüel Poul­sens de me­get om­tal­te vil­kår. Eft er skan­da­len for­tal­te Anders El­d­rup des­u­den til BT, at for­hol­det til be­sty­rel­ses­for­man­den fra be­gyn­del­sen hav­de væ­ret køligt - og at de ’ le­ve­de i hver sin ver­den’.

I går skul­le Jakob Barüel Poul­sen ha­ve mødt ener­gi­gi­gan­ten i ret­ten i slags­må­let om sin fra­træ­del­ses­godt­gø­rel­se. Men par­ter­ne fandt alt­så hin­an­den, kort før slags­må­let brød ud. ufj o

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.