DF skyl­der sta­dig svar

BT - - DEBAT - DFs for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Fo­to: Bax Lind­hardt DANSK FOL­KE­PAR­TI Bir­ke­rød AR­BEJDS­MAR­KED Kø­ben­havn

Hen­ning Tjør­ne­høj

I søn­da­gens BT nævn­te jeg en ræk­ke helt kon­kre­te løft er, som DF har gi­vet de­res ker­ne­væl­ge­re – de æl­dre – i et for­søg på at få Pe­ter Skaarup til at sva­re på, hvor DF vil fi nde de i alt 182 ufi nan­si­e­re­de mil­li­ar­der, som par­ti­et si­den val­get har lo­vet væl­ger­ne. Men i hans ind­læg i man­da­gens BT er der ik­ke ba­re an­tyd­ning af svar på mit spørgs­mål.

I 2013 off ent­lig­gjor­de DF sin pje­ce ’ Det vil vi gø­re for gam­le Dan­mark’. Den rum­me­de en ræk­ke mil­li­ard­dy­re løft er uden et ene­ste ord om dis­se løft ers fi nan­si­e­ring. For ti­den pry­der Thu­le­sens kon­tra­fej at­ter en gang ba­ne­går­de og bus­hol­de­plad­ser på sto­re pla­ka­ter. Den­ne gang sker det med or­de­ne: » Du ved, hvad DF står for « . Ja, DF står bl. a. for løft er om 182 ufi nan­si­e­re­de mil­li­ar­der, dvs. det dy­re­ste sam­le­de løft ebrud i dansk par­la­men­ta­risk hi­sto­rie – uden at det spil­ler no­gen rol­le i me­di­er­ne el­ler i den po­li­ti­ske de­bat.

El­vir Pe­le­se­vic

For 117. gang frem­sæt­ter re­ge­rin­gen et tryl­le­for­slag, der skal for­vand­le fl est mu­li­ge kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re til et på­li­de­ligt ar­bejds­kor­ps. Den­ne gang lok­kes ar­bejds­lø­se med en kon­tant skat­te­fri bonus på 9.000 kro­ner, hvis de kom­mer i ar­bej­de. Re­ge­rin­gen hop­per ele­gant over der, hvor gær­det er la­vest, og de­fi ne­rer de le­di­ges mang­len­de be­skæft igel­se som selv­for­skyldt.

I ste­det for at pe­ge fi ngre ad kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne, bur­de re­ge­rin­gen kig­ge in­dad ved at til­by­de løs­nin­ger. På den ene si­de skal re­ge­rin­gen væ­re bed­re til at ska­be fl ere ar­bejds­plad­ser. Der er sim­pelt­hen fl ere le­di­ge, end der er le­di­ge job. På den an­den si­de skal re­ge­rin­gen stil­le hø­je­re krav til ar­bejds­gi­ver­ne om at sik­re plads til folk, som i læn­ge­re tid har væ­ret væk fra ar­bejds­mar­ke­det, el­ler hvis funk­tions­ev­ne er ned­sat pga. syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.