Thor­nings pro­blem - Løk­kes nye held

ME­NER

BT - - DEBAT -

Så blev det at­ter hver­dag for Thor­ning. Eft er må­ne­der med vin­den i ryg­gen er stats­mi­ni­ste­ren nu i mod­vind. Hel­le Thor­ning- Sch­midt fi k ros for sin op­træ­den, da Dan­mark blev ramt af ter­ror i fe­bru­ar, men nu vol­der sam­me sag re­ge­rings­che­fen pro­ble­mer. Eft er at det er kom­met frem, at Thor­ning gav for­ker­te in­for­ma­tio­ner om po­li­tiets til­ste­de­væ­rel­se kort eft er an­gre­bet, er hun ble­vet afk ræ­vet svar på, hvor­dan det dog kan ske, at lan­dets stats­mi­ni­ster ik­ke ved, hvad der fo­re­går, når na­tio­nen er ramt af ter­ror.

Thor­ning for­tal­te i før­ste om­gang, at der øje­blik­ke­ligt var iværk­sat be­vogt­ning af jø­de­r­ne, men det var ik­ke rig­tigt. Der gik re­elt fi re ti­mer. At de for­ker­te op­lys­nin­ger ik­ke blev ret­tet før nu, selv om man i Stats­mi­ni­ste­ri­et og Justits­mi­ni­ste­ri­et vid­ste be­sked, er end­nu et ek­sem­pel på, at myn­dig­he­der­nes hånd­te­ring af ter­r­or­an­gre­bet ik­ke var fejl­fri.

Ven­stres for­mand, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, kan vel knap tro sit eget held. Eft er at stats­mi­ni­ste­ren har ta­get det ene stik hjem eft er det an­det i for­å­ret, er det nu Thor­nings tro­vær­dig­hed, der kri­ti­se­res. Sel­ve sa­gen er så kom­pleks, at de fær­re­ste væl­ge­re vil for­dy­be sig i den, men op­po­si­tio­nens vagt­hunde skal nok vi­de at ven­de og dre­je den. Selv søg­te Thor­ning i går at sæl­ge bud­ska­bet om, at hun har fød­der­ne på sik­ker grund, mens hun sam­ti­dig pla­ce­re­de aben hos Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, hvis top­chef uden nær­me­re for­kla­ring er ble­vet for­fl yt­tet til an­dre op­ga­ver. Thor­nings glat­te stra­te­gi skal nok bli­ve ud­for­dret af blå blok. Re­ge­rings­che­fen bæ­rer nu en­gang et an­svar.

Vi er ble­vet klo­ge­re på myn­dig­he­der­nes hånd­te­ring af ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar. Nød­ven­dig vi­den til brug i frem­ti­digt ar­bej­de. I den for­bin­del­se er det værd at hu­ske på, at det rent fak­tisk var et fl er­tal uden om re­ge­rin­gen, der kræ­ve­de re­de­gø­rel­sen for myn­dig­he­der­nes hånd­te­ring af ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.