THOR­NINGS RO­SER, THOR­NINGS TOR­NE ’’

Stats­mi­ni­ste­ren sky­der an­sva­ret for at ha­ve gi­vet for­ker­te op­lys­nin­ger i ter­r­or­sag fra sig

BT - - DEBAT -

Al­le alarm­klok­ker bør rin­ge - og vil sæd­van­lig­vis rin­ge - på en em­beds­mand, der har skre­vet en mail om, hvad stats­mi­ni­ste­ren har ud­talt sig om i en sag, hvis sva­ret fra mod­ta­ge­ren er: » Det kor­te svar er, at før­ste sæt­ning ik­ke er ret­vi­sen­de « . Den slags træk­ker man ik­ke på skul­dre­ne over. Det er en me­get al­vor­lig sag, hvis en stats­mi­ni­ster gi­ver off ent­lig­hed el­ler Fol­ke­tin­get urig­ti­ge op­lys­nin­ger. ’ IK­KE RET­VI­SEN­DE’ VAR præ­cis, hvad den juri­di­ske chef i PET sva­re­de, da hun modt­og en mail med re­sumé af stats­mi­ni­ste­rens kom­men­ta­rer på det eft er­hån­den be­røm­te pres­se­mø­de, hvor Thor­ning for­sik­re­de den in­ter­na­tio­na­le pres­se om, at sik­ker­he­den ved sy­na­go­gen blev skær­pet øje­blik­ke­ligt eft er ter­r­oren mod Kr­udt­tøn­den på Øster­bro. JU­STITS­MI­NI­STER METTE FRE­DE­RIK­SEN for­sø­ger at kom­me stats­mi­ni­ste­ren til und­sæt­ning ved bl. a. at skri­ve til Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, at den mail, der ad­va­rer stats­mi­ni­ste­ren om at ud­ta­le sig for bom­ba­stisk, hand­le­de om ’ om­fan­get’ af be­skyt­tel­sen ved sy­na­go­gen og ik­ke ’ start­tids­punk­tet’. Man kan dog un­dre sig over, at Stats­mi­ni­ste­ri­et til­sy­ne- la­den­de skrå­læ­ser mail i en så­dan grad, at man ik­ke fan­ger den slags selv. Især un­der så skær­pe­de om­stæn­dig­he­der, som når Dan­mark er mål for ter­ror - og det er det, som mai­len om­hand­ler. THOR­NING SLÅR DOG an­sva­ret fra sig. » Det vig­tig­ste i den­ne sag er, at hvis man eft er mit pres­se­mø­de hav­de op­da­get, at jeg hav­de sagt no­get for­kert, så kun­ne man jo ba­re ha­ve kor­ri­ge­ret det, « sag­de stats­mi­ni­ste­ren i går. Og pres­sen fulg­te op med bl. a. at spør­ge Lars Løk­ke Ras­mus­sen til, hvil­ken op­fat­tel­se han hav­de, og hvor­for han ik­ke selv hav­de kor­ri­ge­ret stats­mi­ni­ste­ren. Det ap­pel­le­rer til lo­gik­ken, men det er nu en­gang en stats­mi­ni­sters op­ga­ve at ori­en­te­re Fol­ke­tin­get og off ent­lig­he­den ret­vi­sen­de. Det er ik­ke al­le an­dres op­ga­ve at sid­de klar med den rø­de kug­le­pen og ret­te stats­mi­ni­ste­rens fejl. HOS SF OG En­heds­li­sten fre­der man stats­mi­ni­ste­ren. Fejl­e­ne til­skri­ves travlhed, sjusk og i hvert fald må det så væ­re en em­beds­mand, der har fejl­et. En­heds­li­sten retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per for­kla­re­de sig så­dan: » Jeg si­ger, at der for­ment­lig er en em­beds­mand, der har over­set det, som li­ge nu står me­get klart i bag­klog- ska­bens lys for os an­dre. Men der er ik­ke no­get af det her, der pe­ger på, at Hel­le Thor­ning be­vidst har gi­vet for­ker­te op­lys­nin­ger el­ler und­ladt at ret­te for­ker­te op­lys­nin­ger i ti­de. « Det er de bor­ge­li­ge par­ti­er selvsagt ik­ke eni­ge i. Og så fø­ler de sig be­kræft ede i, at den re­de­gø­rel­se, et fl er­tal uden om re­ge­rin­gen in­si­ste­re­de på, nu har vist sig at væ­re på­kræ­vet. DET ER KUN få da­ge si­den, Thor­ning men­te, at vi skul­le hu­ske på, at po­li­ti­et hav­de væ­ret ved sy­na­go­gen, da gerningsmanden var der. I de kom­men­de da­ge, må­ske uger, vil Fol­ke­tin­get og pres­sen for­sø­ge at af­dæk­ke be­gi­ven­he­der­ne yder­li­ge­re, og i den pro­ces kan me­get kom­me til at lig­ne po­li­ti­ske dril­le­ri­er og be­vid­ste benspænd, men man skal li­ge hu­ske, at en uskyl­dig mand mi­ste­de li­vet for­an sy­na­go­gen i Krystal­ga­de - selv­om po­li­ti­et var der sam­me tid som gerningsmanden. I DA­GE­NE EF­TER ter­r­or­an­gre­bet modt­og Thor­ning man­ge ro­ser for sin re­so­lut­te hånd­te­ring af si­tu­a­tio­nen. Men li­ge­som Thor­ning fortjen­te ro­ser­ne, så til­hø­rer tor­ne­ne og­så hen­de. De kan ik­ke fed­tes af på Justits­mi­ni­ste­ri­et, PET el­ler hen­des eg­ne folk i Stats­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.