THOR­NING KLÆ

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Thomas Nør­mark Krog tnk@ bt. dk

YD­MY­GET

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) er ble­vet ud­stil­let og di­rek­te klædt af af si­ne nær­me­ste i den fa­mø­se sag om po­li­tiets ind­sats un­der ter­r­or­an­gre­bet.

Det me­ner op­po­si­tio­nen, ef­ter fle­re kor­re­spon­dan­cer of­fent­lig­gjort af Justit­mi­ni­ste­ri­et i går an­ty­de­de, at re­ge­rin­gens em­beds­mænd har sid­det in­de med op­lys­nin­ger om, at Thor­ning- Sch­midt kort ef­ter ter­r­or­an­gre­bet den 14. fe­bru­ar gav of­fent­lig­he­den for­ker­te op­lys­nin­ger om be­skyt­tel­sen af jø­der ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn.

På pres­se­mø­det hav­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt for­kla­ret, at po­li­ti­et straks ef­ter det før­ste an­greb mod Kr­udt­tøn­den om ef­ter­mid­da­gen den 14. fe­bru­ar øge­de be­skyt­tel­sen af den jø­di­ske sy­na­go­ge, hvor en vagt se­ne­re blev skudt om nat­ten.

» Det står klart, når man går i de­tal­jer med hæn­del­ser­ne, at hav­de vi ik­ke haft sik­ker­he­den på plads, kun­ne det væ­re endt me­get vær­re « , be­ret­te­de Hel­le Thor­ning- Sch­midt end­vi­de­re om den ’ suc­ces­ful­de’ dan­ske ind­sats på pres­se­mø­det.

Langt fra sandheden

Men det var langt fra sandheden. Fak­tisk gik der he­le fi­re ti­mer, før sy­na­go­gen blev be­vog­tet, og det kun­ne ha­ve få­et ka­ta­stro­fa­le føl­ger, hvis ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in hav­de valgt at slå til ved sy­na­go­gen, før han gjor­de det.

At Hel­le Thor­ning- Sch­midt hav­de talt us­andt, kom i før­ste om­gang frem i for­bin­del­se med en om­dis­ku­te­ret re­de­gø­rel­se over ter­r­or­for­lø­bet for en uge si­den, men nu pe­ger me­get på, at re­ge­rin­gens em­beds­mænd læn­ge har væ­ret op­mærk­som­me på fejl­en, uden at det er kom­met vi­de­re.

For­søg­te at ad­va­re

I en ha­ste­mail, som en­der i Stats­mi­ni­ste­ri­et, skri­ver en se­kre­ta­ri­ats­chef i Kø­ben­havns Po­li­ti umid­del­bart in­den Thor­nings pres­se­mø­de, at ’ der ca. kl. 19.30 blev dis­po­ne­ret to pa­trul­jer med i alt fem mand til fast be­vogt­ning ved/ i umid­del­bar nær­hed af sy­na­go­gen i Krystal­ga­de’. Med an­dre ord var der ik­ke be­vogt­ning umid­del­bart ef­ter at­ten­ta­tet ved Kr­udt­tøn­den.

En an­den kor­re­spon­dan­ce vi­ser, at Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) i ti­mer­ne ef­ter Thor­ning- Sch­midts pres­se­mø­de den 16. fe­bru­ar om ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben- havn, for­søg­te at ad­va­re em­beds­mænd i Justits­mi­ni­ste­ri­et om, at stats­mi­ni­ste­ren hav­de talt us­andt over for den in­ter­na­tio­na­le pres­se.

Af kor­re­spon­dan­cen frem­går det, at de­le af Hel­le Thor­ning- Sch­midts ud­ta­lel­ser ik­ke hav­de væ­ret ’ retvi- sen­de’, og at PETs nu for­hen­væ­ren­de chef, Jens Mad­sen, di­rek­te bad en højt­stå­en­de po­li­ti­in­spek­tør i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten om at rin­ge til en em­beds­mand i Justits­mi­ni­ste­ri­et i kølvan­det på Hel­le Thor­ning- Sch­midts ta­le.

Iføl­ge stats­mi­ni­ste­ren og Justits­mi­ni­ste­ri­et nå­e­de de på­gæl­den­de mail al­drig vi­de­re til hver­ken ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S), el­ler stats­mi­ni­ste­ren.

Nå­e­de al­drig vi­de­re

ONS­DAG 13. MAJ 2015 Hel­le Thor­ning- Sch­midt ud­tal­te i går til TV2 News ef­ter tirs­da­gens spør­ge­ti­me, at hun først så den op­sigtsvæk­ken­de mail­kor­re­spon­dan­ce i we­e­ken­den, og Justits­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser til BT, at det sam­me var til­fæl­det med Mette Fre­de­rik­sen. Mai­len nå­e­de kort sagt, iføl­ge mi­ni­ste­ri­et, al­drig vi­de­re.

Den for­kla­ring væk­ker un- dren hos Dansk Fol­ke­par­ti.

» Mai­len vi­ser jo, at PET­che­fen me­get ak­tivt for­søg­te at bi­brin­ge re­ge­rin­gen en klar op­fat­tel­se af, hvad der i vir­ke­lig­he­den fo­re­gik. Det er end­da en af de øver­ste che­fer, som PET- che­fen sæt­ter til at kon­tak­te Justits­mi­ni­ste­ri­et, så man for­sø­ger ret of­fen­sivt fra PETs si­de at si­ge til re­ge­rin­gen, at det ik­ke er kor­rekt, hvad stats­mi­ni­ste­ren har sagt, « si­ger par­tiets retsord­fø­rer, Pe­ter Skaarup til BT.

Net­op PET- che­fen, Jens Mad­sen, blev for en uge si­den fy­ret og for­flyt­tet til en an­den af­de­ling. An­gi­ve­ligt for­di han

Hel­le Thor­ning- Sch­midt ud­tal­te i går ef­ter tirs­da­gens spør­ge­ti­me, at hun først så den op­sigtsvæk­ken­de mail­kor­re­spon­dan­ce i we­e­ken­den.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Af den­ne mail frem­går det, at de­le af Hel­le Thor­ning- Sch­midts ud­ta­lel­ser ik­ke hav­de væ­ret ’ ret­vi­sen­de’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.