Alarm­klok­ker­ne blin­ke­de

BT - - NYHEDER -

VAR AD­VA­RET

Der er fle­re gan­ge sat spørgs­måls­tegn ved net­op be­vogt­nin­gen af den jø­di­ske sy­na­go­ge i ti­mer­ne ef­ter ter­r­or­an­gre­bet for­an Kr­udt­tøn­den på Øster­bro.

Der­for frem­står det mærk­vær­digt, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i for­lø­bet, ef­ter hun gen­gav for­ker­te op­lys­nin­ger om sik­ker­he­den ved sy­na­go­gen, ik­ke selv har re­a­ge­ret.

Det si­ger Thomas Lar­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke:

» For of­fent­lig­he­den vir­ker det mærk­vær­digt, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt ud­ta­ler sig me­get skråsik­kert om, at der blev iværk­sat en øje­blik­ke­lig be­skyt­tel­se af jø­de­r­ne, og at hun der­ef­ter i det vi­de­re for­løb ik­ke re­a­ge­rer på, at me­di­er­ne fle­re gan­ge sår tvivl om sik­ker­he­den. Der har væ­ret øjen­vid­ner, som of­fent­ligt har un­dret sig over, at der ik­ke var be­skyt­tel­se for­an sy­na­go­gen. Det jø­di­ske sam­fund har og­så un­dret sig over, at der ik­ke kom bed­re be­skyt­tel­se. Det ef­ter­la­der spørgs­må­let om, hvor­for stats­mi­ni­ste­ren un­der­vejs ik­ke er gå­et til­ba­ge til sit eget sy­stem og stil­let spørgs­mål til be­vogt­nin­gen, « si­ger han til BT.

Tog ik­ke trus­len al­vor­ligt

Den 7. marts ud­tal­te Dan Ro­sen­berg As­mus­sen, for­mand for Mosaisk Tro­es­sam­fund, at de dan­ske myn­dig­he­der ik­ke hav­de ta­get trus­len mod dan­ske jø­der til­stræk­ke­ligt al­vor­ligt. Bl. a. kom po­li­ti­et først, da Det Jø­di­ske Sam­fund i Dan­mark selv hen­vend­te sig ef­ter ter­r­orat­ten­ta­tet for­an Kr­udt­tøn­den.

» Jeg kan kon­sta­te­re, at po­li­ti­et først kom­mer, ef­ter at vi SA­GEN KORT

om­drej­nings­punkt er den mang­len­de be­vogt­ning ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn 14. fe­bru­ar i ti­mer­ne ef­ter ter­r­or­an­gre­bet for­an Kr­udt­tøn­den.

et in­ter­na­tio­nalt pres­smø­de 16. fe­bru­ar spurg­te en is­ra­elsk jour­na­list Hel­le Thor­ning- Sch­midt til sik­ker­he­den for­an sy­na­go­gen. I den for­bin­del­se ud­tal­te Hel­le Thor­ning- Sch­midt, at sik­ker­he­den øje­blik­ke­ligt var ble­vet øget ved sy­na­go­gen ef­ter an­gre­bet for­an Kr­udt­tøn­den.

sig ik­ke at væ­re sandt. Fak­tisk gik der næ­sten fi­re ti­mer fra an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den, til sy­na­go­gen blev be­vog­tet. Det kom frem i of­fent­lig­he­den, da ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) sid­ste ons­dag of­fent­lig­gjor­de, hvad der skul­le bli­ve en om­dis­ku­te­ret re­de­gø­rel­se over for­lø­bet og po­li­tiets ind­sats i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet. Ju­stits­mi­ni­ste­ren for­tal­te i den for­bin­del­se,

Sa­gens

Det vi­ste

at re­ge­rin­gen var ble­vet fejl­in­for­me­ret af Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET). Sam­me dag blev PET- chef Jens Mad­sen fy­ret og for­flyt­tet.

of­fent­lig­gør Justits­mi­ni­ste­ri­et en ræk­ke mail, der er ud­veks­let mel­lem Justits­mi­ni­ste­ri­et, Stats­mi­ni­ste­ri­et, Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) og Kø­ben­havns Po­li­ti i da­ge­ne ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn. Her frem­går det, at em­beds­mænd i Justits­mi­ni­ste­ri­et i ti­mer­ne ef­ter pres­se­mø­det den 16. fe­bru­ar har kendt til, at stats­mi­ni­ste­ren har ud­talt sig for­kert. Det læg­ger pres på re­ge­rin­gens for­kla­ring om, at den først blev op­mærk­som på, at Thor­ningS­ch­midt hav­de ud­talt sig for­kert i for­bin­del­se med re­de­gø­rel­sen fra sid­ste uge. Iføl­ge Justits­mi­ni­ste­ri­et og stats­mi­ni­ste­ren er de på­gæl­den­de mail dog al­drig nå­et vi­de­re fra Justits­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd.

Den 12. maj

har rin­get. Men jeg kan ik­ke ude­luk­ke, at po­li­ti­et og­så vil­le ha­ve re­a­ge­ret uden vo­res hen­ven­del­se, « sag­de Dan Ro­sen­berg As­mus­sen i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

Et øjen­vid­ne for­tal­te se­ne­re til TV2 den 16. april, at der gik fle­re ti­mer, før der var syn­lig po­li­ti­be­vogt­ning ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de, ef­ter der om ef­ter­mid­da­gen den 14. fe­bru­ar hav­de væ­ret et ter­r­orat­ten­tat mod Kr­udt­tøn­den på Øster­bro. Vid­net delt­og selv i den jø­di­ske kon­fir­ma­tions­fest - den så­kald­te bat mitzvah - der be­gynd­te tid­ligt om af­te­nen på da­gen for ter­r­or­an­gre­bet

Hi­sto­ri­en fik bl. a. Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer, Pe­ter Skaarup, til at ind­kal­de ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) i et sam­råd.

» Det un­drer mig vir­ke­lig, at det hel­ler ik­ke kom frem der, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Der blev lagt mas­ser af blom­ster for­an sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn på det sted, hvor vagt­man­den Dan Uzan blev skud­dræbt, da han stod vagt ved en jø­disk bat mitzvah.

Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.