Væk på 10. døgn: Hvor er lil­le In­ga?

På 10. døgn er den fem- åri­ge In­ga spor­løst for­s­vun­det. Me­re end 1.000 po­li­ti­folk og hjæl­pe­re har gen­nem­trawlet et stort skov­om­rå­de – uden held

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

MYSTIK

Hvor er In­ga Ge­hri­cke? Og er hun i det he­le ta­get i li­ve? Det er nog­le af de spørgs­mål, som he­le Tys­kland stil­ler i dis­se da­ge, eft er at den blot fem- åri­ge pi­ge for­svandt for 10 da­ge si­den.

Si­den da har ty­sker­ne holdt vej­ret i håb om en lyk­ke­lig ud­gang - et mira­kel - men ind­til vi­de­re er po­li­ti­et på fuld­stæn­dig bar bund.

Fem- åri­ge In­ga for­svandt lør­dag aft en 2. maj, hvor hun var med si­ne for­æl­dre på fa- mi­lie­vi­sit i by­en Wil­helms­hof, der lig­ger ca. 125 ki­lo­me­ter vest for Ber­lin.

In­ga tog på le­ge­plad­sen sam­men med nog­le an­dre børn, og po­li­ti­et me­ner, at hun si­den be­gav sig ud i sko­ven - sta­dig sam­men med an­dre - for at sam­le bræn­de til et bål .

Hvad der helt præ­cist er sket eft er det, står hen i det uvis­se. Po­li­ti­et ved blot, at In­ga er spor­løst for­s­vun­det.

Sko­ven en­de­vendt

Hver ene­ste kva­drat­me­ter i sko­ven, der er på stør­rel­se med ca. 5.000 fod­bold­ba­ner, er ble­vet en­de­vendt af in­tet min­dre end 1.000 po­li­ti­folk, brand­folk, Rø­de Kors- me­d­ar­bej­de­re og an­dre hjæl­pe­re. 40 spe­ci­al­træ­ne­de hunde har og­så væ­ret i gang. He­li­kop­te­re med var­me­sø­gen­de ka­me­ra­er har væ­ret sendt i luft en. En hel dam i sko­ven er ble­vet tømt for vand.

Alt sam­men som led i den des­pe­ra­te jagt på ba­re det mind­ste spor eft er In­ga. Men der er in­gen fod­spor, in­gen tab­te ejen­de­le, in­gen tegn på kamp med dyr, in­gen knæk­ke­de gre­ne. In­gen­ting.

Og mens spørgs­må­le­ne ho­ber sig op, går der ti­mer, mi­nut­ter og se­kun­der - tid, som po­li­ti­et re­elt ik­ke har med tan­ke på, at der er ta­le om en fem- årig pi­ge, der er væk på 10. døgn. Bil­le­der af In­ga, som po­li­ti­et har ud­sendt, har dog ført til hund­red­vis af hen­ven­del­ser fra folk, der me­ner at ha­ve set den fem- åri­ge pi­ge for­skel­li­ge ste­der i Tys­kland.

Man­ge tip

» Vi har få­et man­ge kon­kre­te tip om små pi­ger, der i hvert fald lig­ner In­ga. Dis­se vil vi na­tur­lig­vis eft er­prø­ve om­hyg­ge­ligt, « ud­ta­ler en tals­mand for det ty­ske po­li­ti iføl­ge Bild.

Men ind­til vi­de­re hol­der Tys­kland vej­ret, kryd­ser fi ngre­ne og hå­ber på et mira­kel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.