DMI: Så­dan bli­ver som­mer­vej­ret

BT - - NYHEDER -

Har du end­nu ik­ke få­et plan­lagt din som­mer­fe­rie? Se her, hvor­når me­te­o­r­o­lo­ger­ne me­ner, at der er bedst chan­ce sol i Dan­mark. DMI har ud­sendt sin lang­tidsprog­no­se for som­me­ren. Og selv­om det kan væ­re svært at spå om vej­ret så langt ud i frem­ti­den, gi­ver den al­li­ge­vel et fi nger­peg om, hvor­når det vil væ­re ide­elt at hol­de et par fri­da­ge. Over­ord­net set bli­ver som­me­ren en om­gang ’ blan­de­de bol­sjer’ iføl­ge Steen Her­man­sen, der er ener­gi- og er­hvervs­me­te­o­r­o­log hos DMI.

» Som­me­ren bli­ver ik­ke nær så god som sid­ste år med så lan­ge sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­der med godt vejr, « for­kla­rer han til BT.

Så­dan skri­ver DMI om som­me­ren:

Fra midt på må­ne­den pe­ri­o­der med høj­tryk og tem­pe­ra­tu­rer, der kan sni­ge sig op over de 25 gra­der. I pe­ri­o­der kan det dog fort­sat bli­ve lidt me­re køligt og om­skift eligt vejr med ri­si­ko for kraft ige regn­by­ger og tem­pe­ra­tur­fald til 13- 18 gra­der.

Lidt køli­ge­re vejr, men det er usik­kert, hvor­når det sker. Sær­ligt i be­gyn­del­sen af må­ne­den ser det fort­sat re­la­tivt som­mer­ligt ud – og der kan væ­re re­gu­læ­re som­mer­da­ge i sig­te. Eft er­hån­den som må­ne­den skri­der frem, skal vi nok reg­ne med lidt me­re nor­malt som­mer­vejr med by­ger. 15- 20 gra­der og sted­vis ri­si­ko for kraft ig regn i nog­le uger. Sam­let får vi dog nok en må­ned med lidt me­re tørt vejr end nor­malt og tem­pe­ra­tu­rer om­kring det nor­ma­le.

Her er der tegn på, at vi i pe­ri­o­der kan væ­re hel­di­ge at op­le­ve pænt som­mer­vejr igen. Det in­de­bæ­rer tem­pe­ra­tu­rer, der ge­ne­relt hav­ner mel­lem 20 og 25 gra­der om da­gen og 10 til 15 gra­der om nat­ten. Der vil dog nok og­så væ­re ten­dens til, at lav­tryk syd­fra kan træn­ge op over lan­det og gi­ve gan­ske pæ­ne regn­mæng­der. Lo­kalt kan der væ­re ta­le om sky­brud.

Der skal nok kom­me pe­ri­o­der med hæ­der­ligt som­mer­vejr, men el­lers bli­ver som­me­ren an­no 2015 en om­gang blan­de­de bol­sjer, vars­ler DMI. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

jukr@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.