28 på ska­destu­en eft er busuheld

BT - - NYHEDER -

IL­DE­BE­FIN­DEN­DE

En by­bus kør­te i går eft er­mid­dag ind i en ræk­ke par­ke­re­de bi­ler ved Has­le Torv i Aar­hus. 28 per­so­ner in­klu­si­ve chauff øren blev kørt på ska­destu­en til kon­trol, men in­gen kom al­vor­ligt til ska­de.

En del af pas­sa­ge­rer­ne i bus­sen var børn fra en fri­tids­klub, for­tæl­ler vagt­chef Car­sten Da­hl fra Østjyl­lands Po­li­ti.

» Al­le har det eft er om­stæn- dig­he­der godt. De er cho­ke­re­de, men den fo­re­lø­bi­ge mel­ding er, at der ik­ke er no­gen, der fy­sisk er kom­met slemt til ska­de, « si­ger han.

Uhel­det skyld­tes, at chauf­før­en plud­se­lig fi k et il­de­be­fi nden­de bag rat­tet.

» Det fi k bus­sen til at ram­me nog­le par­ke­re­de bi­ler og til sidst en væg, « for­kla­rer vagt­che­fen.

Uhel­det gav pro­ble­mer for eft er­mid­dagstra­fi kken om­kring Has­le Torv i lidt over en halv ti­me.

BNB

En by­bus end­te i går sin ru­te ved at bra­ge ind i en ræk­ke par­ke­re­de bi­ler Has­le Torv i Aar­hus, for­di chauf­før­en fik et il­de­be­fin­den­de. Fo­to: Flem­m­ing Krogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.