Fi­re­årig ef­ter­ladt ale­ne i bør­ne­ha­ve

BT - - NYHEDER -

UPS

Fi­re­åri­ge Ma­ri­a­ma fik en no­get an­der­le­des dag, da hun man­dag mor­gen tog hul på en ny uge i Bør­ne­hu­set Jen­num­par­ken i Ran­ders, skri­ver Ran­ders Amtsa­vis.

En ræk­ke af uhel­di­ge om­stæn­dig­he­der gjor­de, at hun slut­te­de sin bør­ne­ha­ve­dag græ­den­de på le­ge­plad­sen. Da hen­des far hen­des far, Ole Bals­lev, kom for at hen­te hen­de kl. 16.50, var dø­ren luk­ket og låst.

» Jeg kun­ne ik­ke for­stå, at de ik­ke hav­de rin­get til mig. Der­for ham­re­de jeg på dø­re­ne, men der var in­gen, der re­a­ge­re­de, « for­tæl­ler Ole Bals­lev til Ran­ders Amtsa­vis.

Ale­ne på le­ge­plad­sen

Han for­søg­te at rin­ge til bør­ne­ha­ven, men der var in­gen, der tog te­le­fo­nen, hvor­for han til sidst rin­ge­de til kom­mu­nen og de­ri­gen­nem kom i kon­takt med en, der in­for­me­re­de om, at me­d­ar­bej­der­ne holdt mø­de i bør­ne­ha­ven.

» Da jeg kom om på den an­den si­de, hang pæ­da­go­ger­ne ud ad vin­du­er­ne og råb­te, at po­li­ti­et hav­de ta­get hen­de med om på Fly­ver­vej, hvor hen­des mor bor, « for­tæl­ler han. Da han kom til Fly­ver­vej blev han gen­for­e­net med sin dat­ter.

» Det vi­ste sig, at en be­bo­er på Fly­ver­vej hør­te hen­de gå og græ­de på le­ge­plad­sen. Han til­kald­te der­for po­li­ti­et, som for­ce­re­de den to me­ter hø­je mur og fik Ma­ri­a­ma ud af bør­ne­ha­ven, « ly­der det fra Ole Bals­lev.

Det vi­ste sig, at Ma­ri­a­ma ved en fejl var ble­vet tjek­ket ud via det elek­tro­ni­ske ind- og ud­mel­dings­sy­stem, som bør­ne­ha­ver­ne i kom­mu­nen har.

» Det var rig­tig uhel­digt. Jeg ple­jer al­tid at hen­te min dat­ter klok­ken 15, og når jeg så li­ge skul­le kom­me for sent én gang, var de kom­met til at checke hen­de ud af sy­ste­met, « si­ger Ole Bals­lev til Ran­ders Amtsa­vis.

I går var Ma­ri­a­ma til­ba­ge i bør­ne­ha­ven. Hen­des far har ik­ke kun­net mær­ke no­get på hen­de ef­ter op­le­vel­sen. Fo­to: Bjar­ke Kir­ke­gaard Nielsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.