Und­skyld med kyl­lin­ger

BT - - NYHEDER -

En 39- årig po­li­ti­as­si­stent fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti er tirs­dag ved Ret­ten i Es­b­jerg dømt for at ha­ve købt narko. Han er idømt 60 da­ges be­tin­get fængsel med vil­kår om sam­fund­stje­ne­ste i 80 ti­mer samt en prø­ve­tid på et år un­der til­syn af Kri­mi­nal­forsor­gen, op­ly­ser Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. Po­li­ti­as­si­sten­ten har til­stå­et, at han har købt i alt 40- 45 gram am­fe­ta­min samt mod­ta­get syv gram ko­kain.

Lens­gre­ven på Fri­j­sen­borg Gods i Østjyl­land, Bent We­dell, gi­ver nu si­ne na­bo­er en und­skyld­ning i form af fer­ske kyl­lin­ger. Gen­nem de se­ne­ste to uger er der ble­vet kørt jord fra avls­går­den Jer­nit til en ned­lagt grus­grav på god­set. Det har ge­ne­ret bi­li­ster­ne så me­get, at de nu kan hen­te en gra­tis kyl­ling som et pla­ster på sår­et, skri­ver År­hus Stift­s­ti­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.