Du skal ik­ke gø­re rent, men hol­de rent

Med en dag­lig ind­sats bli­ver ren­gø­rin­gen væ­sent­ligt nem­me­re. Så­dan ly­der rå­det fra Gret­he Hen­rik­sen, der i 19 år var old­frue på først Ma­ri­en­borg og si­den Grå­sten Slot

BT - - NYHEDER - Dort­he Brø­ker Kristensen bt@ bt. dk

ONS­DAG 13. MAJ 2015

RET­TI­DIG OM­HU

I en travl hver­dag kom­mer bun­ker­ne nemt til at ho­be sig op, og det kan væ­re svært at fin­de tid til op­ga­ver som gulvvask og fed­te­de skab­slå­ger.

Men gri­ber du det rig­tigt an, er det fak­tisk mu­ligt at få et hjem, der er væ­sent­ligt me­re ind­by­den­de.

Og du slip­per for, at det hus­li­ge ar­bej­de bli­ver så uover­sku­e­ligt, at du hver­ken ved, hvor du skal be­gyn­de el­ler en­de.

» Pro­ble­met er, at folk glem­mer at få gjort lidt lø­ben­de. Når du har brugt kom­fu­ret, så tør det af med det sam­me, så bli­ver det al­drig så uover­sku­e­ligt. Jeg ved godt, det kan væ­re svært f. eks. at få bør­ne­ne til at tør­re af i bru­se­ka­bi­nen, når de har væ­ret i bad, men jeg tror, det er der­for, man­ge tæn­ker ’ hold da fe­rie’, når de ser sig om­kring, « si­ger Gret­he Hen­rik­sen, hvis mot­to er, at du ik­ke skal gø­re rent, men hol­de rent.

Og hun ved om no­gen, hvad hun ta­ler om.

Re­ne stu­er og sa­lo­ner

I 19 år var hun an­sat som old­frue på Ma­ri­en­borg og Grå­sten Slot og hav­de an­sva­ret for, at så­vel statsover­ho­ve­der som kon­ge­li­ge kun­ne ryk­ke ind i skin­nen­de re­ne stu­er og sa­lo­ner. Nu er hun ak­tu­el med bo­gen ’ Old­fru­ens hus­hold­nings­råd’.

At va­ske gulv, tør­re støv af og pud­se vin­du­er er for man­ge en sur pligt, men ik­ke for Gret­he Hen­rik­sen, der el­sker at gø­re rent.

» Jeg el­sker at gø­re rent og sy­nes, det er en stor til­freds­stil­lel­se at kun­ne se ar­bej­det skri­de frem. Jeg er dog godt klar over, at jeg har væ­ret pri­vil­e­ge­ret, for­di jeg gik hjem­me, mens bør­ne­ne var små. Jeg kan godt for­stå, at det kan væ­re svært at fin­de tid til at gø­re rent, som det er i dag, hvor bå­de mænd og kvin­der er ude­ar­bej­den­de, « si­ger Gret­he Hen­rik­sen, der for at let­te op­ga­ven rå­der til at prø­ve at hol­de or­den og hol­de det vær­ste snavs ne­de.

På den må­de er det ik­ke hver gang en stor for­hin­dring at kom­me i gang.

Som ude­ar­bej­den­de har og­så hun prø­vet at ha­ve da­ge, hvor hun først kom hjem fra et stort ar­ran­ge­ment på Ma­ri­en­borg klok­ken 2 om nat­ten. I så­dan­ne trav­le pe­ri­o­der var hen­des hjem hel­ler ik­ke skin­nen­de rent, men det vær­ste var dog holdt ne­de, for­sik­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.