’’

BT - - NYHEDER - Gret­he Hen­rik­sen

Jeg el­sker at gø­re rent og sy­nes, det er en stor til­freds­stil­lel­se at kun­ne se ar­bej­det skri­de frem

Hen­des mand ar­bej­de­de al­le­re­de som slots­gart­ner på Ma­ri­en­borg, da da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster­frue Lis­beth Schlüter i 1983 spurg­te Gret­he Hen­rik­sen, om det ik­ke var no­get for hen­de at bli­ve old­frue.

De bo­ne­de gul­ve

» Min ene­ste er­fa­ring med de bo­ne­de gul­ve var, at jeg som ung pi­ge hav­de væ­ret an­sat som ung pi­ge i hu­set på et slot i Skot­land, og jeg tø­ve­de med at si­ge ja, « for­tæl­ler Gret­he Hen­rik­sen, der på det tids­punkt ar­bej­de­de som hjem­me­hjæl­per på Ama­ger.

Ef­ter lidt be­tænk­nings­tid sag­de hun dog ja.

Der­med fik hun an­sva­ret for alt det hus­li­ge ar­bej­de i den tre­læn­ge­de ejen­dom Ma­ri­en­borg, der be­nyt­tes af stats­mi­ni­ste­ren til re­præ­sen­ta­ti­ve for­mål, men i et vist om­fang og­så som bo­lig. Hun fik ef­ter­hån­den si­ne ru­ti­ner og fandt ud af, hvad der vir­ker.

Skal hun frem­hæ­ve no­get, der er nemt at gå til, er det at tør­re fla­der­ne af med en hårdt op­v­re­det klud.

» Det gør jeg selv hver dag, og så ser der al­le­re­de me­get me­re pænt og ind­by­den­de ud. Jeg ta­ger og­så det skidt, der sam­ler sig un­der bræn­de­ov­nen, med en lil­le kost. Sam­ler avi­ser­ne i en bun­ke og stil­ler sko­e­ne pænt. Bed bør­ne­ne om at tøm­me de­res egen pa­pir­kurv og om at læg­ge tø­jet på en stol i ste­det for at smi­de det på gul­vet. Det kræ­ver ik­ke så me­get, hvis dis­se ting bli­ver gjort med det sam­me, « si­ger Gret­he, der ik­ke er til­hæn­ger af at ind­kø­be dy­re ren­gø­rings­mid­ler.

Ed­di­ke, sul­fo og ba­ge­pul­ver

» Du når langt med ed­di­ke, sul­fo og ba­ge­pul­ver, « si­ger Gret­he, der og­så har er­fa­ret, at en vat­pind er ge­ni­al til stik­kon­tak­ter og fjer­n­be­tje­nin­ger, da du kan få den ind al­le veg­ne. Stor gu­i­de på de næ­ste si­der: Gør rent som old­fru­en

Gret­he Hen­rik­sen el­sker at gø­re rent. Her er hun i sving med pud­der­bør­sten. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.