Ho­ved­ren­gø­ring

BT - - NYHEDER -

Sol og for­år ban­ker på dø­ren, og du over­ve­jer må­ske at gå i gang med en me­re grun­dig ho­ved­ren­gø­ring.

Tag ger­ne et rum ad gan­gen, el­lers kan det bli­ve så over­væl­den­de, at du op­gi­ver, før du er kom­met i gang – el­ler gi­ver op midt i det he­le. Du kan even­tu­elt gø­re det til en tra­di­tion, at du al­tid gør ho­ved­rent i et be­stemt rum, når det er jul, vin­ter­fe­rie, på­ske, pin­se osv., så du kom­mer al­le rum ek­stra grun­digt igen­nem i lø­bet af et an­tal må­ne­der. Her har du en li­ste over, hvad Gret­he Hen­rik­sen me­ner hø­rer med til en ho­ved­ren­gø­ring:

Tør al­le fl ader af. Be­gynd al­tid op­pe­fra med loft er, væg­ge og lam­per, og ar­bejd dig der­eft er nedad og udad. Brug støv­su­ge­ren i loft et og på væg­ge­ne. Hvis du har ma­le­de tr­æloft er og træ­pa­ne­ler på væg­ge­ne og har haft gang i bræn­de­ov­nen, så brug en godt op­v­re­det mop­pe. Hvis du har rå bræd­der, så brug gulvskrub­ben. Støv­sug der­eft er ra­di­a­to­rer­ne el­ler brug even­tu­elt en så­kaldt teg­ne­kost, som er smal med blø­de bør­ster.

Tør skift eram­mer og bil­led­ram­mer af – bå­de glas og ram­me. De bli­ver møg­be­skid­te, især hvis man har bræn­de­ovn.

Støv­sug møb­ler­ne el­ler brug en fnug­bør­ste. Den fj er­ner snavset og er ik­ke så hård ved møb­ler­ne.

Vask gul­vet. Skift van­det, når det er snavset, og tør til sidst over med en tør klud.

Støv­sug til sidst igen for at fj er­ne det skidt, som er ble­vet hvirv­let op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.