Vi er al­le krim Kniv- gak­gak

In­de­ha­ver af en jagt- og fi ske­ri- for­ret­ning ri­si­ke­rer kæm­pebø­de for ulov­li­ge kni­ve. Se her på si­den, om du kan gæt­te, hvil­ke kni­ve der er lov­li­ge el­ler det mod­sat­te

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk)

VÅ­BEN­LOV

Det er prak­tisk ta­get umu­ligt at hol­de sig på den rig­ti­ge si­de af loven, hvis man ejer blot en lil­le, sim­pel hob­byk­niv el­ler en ’ tje­ner­pro­p­træk­ker’ med kniv i en­den til at snit­te fo­li­en af rød­vin­s­fl asken.

En prin­ci­pi­el dom, som blev af­sagt i en an­kesag ved Østre Lands­ret i ju­ni i fj or, be­ty­der i prin­cip­pet, at tre en halv mil­li­on dan­ske­re blot går og ven­ter på, at ’ Laurits Be­tjent’ ban­ker på dø­ren og går i gang med at be­slag­læg­ge el­lers simp­le brugs­red­ska­ber i køk­ke­net og i hob­by­værk­ste­det.

Hidtil har po­li­ti­et ik­ke haft travlt med at hånd­hæ­ve den yderst vidt­gå­en­de tolk­ning af lov­be­kendt­gø­rel­sen, men det ri­si­ke­rer der at bli­ve la­vet om på, hvis end­nu en sag af sam­me ka­li­ber går Steen Juul Ri­is­he­de fra Tom­merup imod.

Sa­gen mod den fyn­s­ke in­de­ha­ver af Tom­merup Jagt & Fi­ske­ri tog sin spæ­de be­gyn- del­se for tre år si­den, da Fyns Po­li­ti trop­pe­de op og be­slag­lag­de 44 fol­dek­ni­ve af for­skel­li­ge ty­per i hans bu­tik.

Én el­ler to hæn­der?

Tolk­nin­gen af, hvor­når en fol­dek­niv er to- el­ler ’ en­hånds- be­tjent, er si­den ble­vet stram­met op til det yder­ste, idet selv den lil­le, und­se­e­li­ge skæ­rek­niv i en sim­pel pro­p­træk­ker med lidt fi nger­snil­de godt kan åb­nes med én hånd, hvis man hol­der pro­p­træk­ke­ren in­de i hånd­fl aden og pres­ser hårdt på si­den af det lil­le knivs­blad, mens man skub­ber det fremad.

Der­med bli­ver den, i juri­disk for­stand, plud­se­lig til et po­ten­ti­elt stik­vå­ben. Og er i strid med loven.

En lov, som ved over­træ­del­se i yder­ste kon­se­kvens kan gi­ve helt op til to års fængsel

ONS­DAG 13. MAJ 2015 til den for­ma­ste­li­ge.

» Det her er jo fuld­stæn­dig gak­gak. Det be­ty­der, at det i prak­sis er kri­mi­nelt at bru­ge sit ’ værk­tøj’ som f. eks. en hob­byk­niv i værk­ste­det el­ler en fol­dek­niv, når du går på jagt, er ude at fi ske el­ler går til spej­der. Li­ge­som en­hver tje­ner i det her land er kri­mi­nel, for­di han er i be­sid­del­se af en sim­pel pro­p­træk­ker til at ud­fø­re sit ar­bej­de og åb­ne en fl aske vin. Det er jo no­get, der kun bur­de hø­re hjem­me i en ba­nan­stat og ik­ke i et rets­sam­fund, « si­ger en bå­de for­ar­get og dybt forun­dret Steen Juul Ri­is­he­de.

Him­mel­rå­ben­de van­vit­tigt

Hvis Ret­ten i Oden­se man­dag væl­ger at døm­me ham eft er ankla­ge­skrift et, mi­ster han de 44 kni­ve, som blev be­slag­lagt i hans for­ret­ning til­ba­ge i 2012. An­kla­ge­myn­dig­he­den lag­de i sin pro­ce­du­re i rets­sa­gen man­dag i den­ne uge op til, at hver af de kni­ve, an­kla­ge­ren be­trag­ter som ulov­lig, skal gi­ve en bø­de på 3.000 kro­ner. Alt­så i alt 132.000 kro­ner plus vær­di­en af kni­ve­ne, som sam­let er cir­ka 50.000 kro­ner, hvis den kø­res helt

Steen Juul Ri­is­he­de, her med sin ko­ne Hanne, ser med spæn­ding frem til på man­dag, hvor Ret­ten i Oden­se af­si­ger dom i sa­gen mod ham.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.