Inel­le

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 13. MAJ 2015 ud i an­kla­ge­myn­dig­he­dens favør.

» Hvis ret­ten gi­ver an­kla­ge­ren ret, an­ker jeg på ste­det. Jeg har be­slut­tet at bli­ve ved til det sid­ste, for det her er så him­mel­rå­ben­de van­vit­tigt, at no­gen er nødt til at gå op imod det, « si­ger han.

Stram­nin­gen af vå­ben­loven kom i før­ste om­gang ef­ter det tragi­ske knivdrab på den ita­li­en­ske turist An­to­nio Cur­rá på Nør­re­bro i Kø­ben­havn i 2003. Hen­sig­ten var at tøm­me ga­der­ne for but­ter­fl yk­ni­ve, spring­k­ni­ve og stilet­k­ni­ve.

Bedste­fars lom­mek­niv

Hvil­ke kni­ve er mon lov­li­ge, og hvil­ke er iføl­ge myn­dig­he­der­ne i strid med vå­ben­loven? Gæt selv. Her er 12 stk., hvoraf de seks iføl­ge tolk­nin­gen reg­nes som lov­li­ge, mens de øv­ri­ge er ulov­li­ge. Se fa­cit­lis­ten ne­derst på si­den. Se­ne­re blev loven lem­pet, da det stod klart, at den me­get ri­gi­de tolk­ning ram­te helt al- min­de­li­ge dan­ske­re og ik­ke kun de po­ten­ti­el­le volds- og drabs­mænd, som det var til­tænkt.

Men Østre Lands­rets dom fra 2. ju­ni i fj or gør med ét slag mil­li­o­ner af dan­ske­re til lo­vover­træ­de­re.

Selv en bedste­far, der har en lil­le lom­mek­niv til at skr­æl­le æb­ler til sit bar­ne­barn, er kri­mi­nel, hvis en po­li­ti­be­tjent ved kon­trol er i stand til at pres­se knivs­bla­det op ved brug af én hånd.

Den me­get ri­gi­de tolk­ning af be­kendt­gø­rel­sen til vå­ben­loven kan æn­dres i Justits­mi­ni­ste­ri­et, uden at sel­ve loven skal æn­dres. Det kræ­ver blot i prak­sis, at et fl er­tal i Fol­ke­tin­get står bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.