Mindst 49 dræbt v

Nyt skælv ryste­de i går Ne­pal kun 17 da­ge eft er at mindst 8.000 om­kom i det fat­ti­ge asi­a­ti­ske land

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NA­TUR­KA­TA­STRO­FE

Ne­pal blev i går ramt af end­nu et kraft igt jord­s­kælv, som må­l­te 7,3 på ri­ch­ter­ska­la­en. Dødstal­let er op­pe på 47, og me­re end 1.000 per­so­ner er kom­met til ska­de.

Des­u­den er mindst 17 per­so­ner ble­vet dræbt i In­di­en og en ame­ri­kansk he­li­kop­ter med seks ma­ri­ne­sol­da­ter og to ne­pa­le­si­ske sol­da­ter om bord er sav­net. He­li­kop­te­ren ar­bej­de­de med ka­ta­stro­fe­hjælp i om­rå­det.

Epi­cen­te­ret lig­ger 19 ki­lo­me­ter un­der jor­dens over­fl ade - 68 ki­lo­me­ter fra by­en Nam­che Ba­zar og 83 ki­lo­me­ter fra den ne­pa­le­si­ske ho­ved­stad, Katmandu.

Her be­fi nder Læ­ger uden Græn­sers pres­se­ansvar­li­ge, Ras­mus Baa­strup, sig, for­di or­ga­ni­sa­tio­nen del­ta­ger i hjæl­pe­ar­bej­det eft er det vold­som­me jord­s­kælv, der ram­te lan­det 25. april. Ras­mus Ba- astrup for­tæl­ler, at gårs­da­gens skælv kun­ne mær­kes i Katmandu. om­kring 100 dan­ske­re på den så­kald­te dan­sker­li­ste, hvor man kan re­gi­stre­re sig, hvis man be­fi nder sig i Ne­pal, og han me­ner ik­ke, der er grund til at tro, at det sam­le­de an­tal af dan­ske­re i Ne­pal er me­get hø­je­re end det.

» Am­bas­sa­den i Katmandu ar­bej­der li­ge nu på at få kon­takt til de godt 100 per­so­ner på dan­sker­li­sten, så vi kan sik­re os, at al­le er i god be­hold. Ind­til vi­de­re har vi ik­ke få­et in­for­ma­tio­ner om det mod­sat­te, « si­ger bor­ger­ser­vi­ce­che­fen.

Mindst 8.000 dræbt i april

Det er blot 17 da­ge si­den, Ne­pal blev ramt af det kraft ig­ste jord­s­kælv i lan­det i 81 år, som blev må­lt til 7,8 på ri­ch­ter­ska­la­en. Det har ko­stet mindst 8.000 men­ne­sker li­vet, og fl ere end 17.800 er meldt sår­et.

17 da­ge ef­ter det sto­re jord­s­kælv i Ne­pal er red­nings­mand­ska­bet igen i gang i Kat­man­dus ga­der. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.