Kul­tur ’ Vi vandt vo­res f

Præ­cis 15 år ef­ter sej­ren i Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix er Br­dr. Ol­sen sta­dig ak­ti­ve

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen ja­ebt. dk

ME­LO­DI GRAND PRIX

I dag for præ­cis 15 år si­den vandt Br­dr. Ol­sen Det in­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix - og fik det nord­ve­st­li­ge Eu­ro­pa til at syn­ge med på ’ Fly on the Wings of Love’.

Rø­gen har for længst lagt sig, men hi­sto­ri­en om den tre mi­nut­ter lan­ge po­p­sang, der skul­le bli­ve en af de mest mar­kan­te ’ game chan­ge­re’ i dansk mu­sik­hi­sto­rie, le­ver.

For en del af den usæd­van­li­ge hi­sto­rie om brød­re­ne Jør­gen og Nol­ler Ol­sen er, at de sta­dig ar­bej­der li­ge så me­get som i pe­ri­o­den ef­ter grand­prix- sej­ren, selv­om det snart er læn­ge si­den, de sidst ud­send­te nyt, ori­gi­nalt ma­te­ri­a­le. Se­ne­st har de væ­ret på en læn­ge­re tur­né med et tysk tvun­der­hold­nings­or­ke­ster. De har reg­net ud, at de har solgt 11 mio. en­he­der si­den de­but- sing­len ’ An­ge­li­na’ i 1972.

50 års ju­bilæumsshow

Lør­dag sen­der DR 1 pro­gram­met ’ 60 år med Eu­ro­vi­sion Song Con­test’. En op­ta­gel­se af en gal­la­kon­cert med di­ver­se grand­prixkory­fæ­er, bl. a. de tre nu­le­ven­de dan­ske grand­prix- vin­de­re, Jør­gen og Nol­ler Ol­sen og Em­me­lie de Fo­rest. Det er sam­ti­dig op­takt til året grand­prix i Wi­en, der af­hol­des i næ­ste uge.

Se­ne­re på året sen­der TV2 Char­lie Br­dr. Ol­sens eget 50 års ju­bilæumsshow. Ud­reg­net ef­ter de­res før­ste of­fi­ci­el­le job som op­varm­ning til The Kinks.

Vi mø­der Br­dr. Ol­sen på Fær­ge Caféen på Chri­sti­ans­havn. Hvor de i ja­nu­ar 2000 spil­le­de det sid­ste job for ( un­der) mini­mumsta­rif­fen.

» Det var helt ude af vo­res fan­ta­si den­gang, at vi kun­ne vin­de grand­prixet. Jeg hu­sker det som et job, hvor vi egent­lig ba­re var tak­nem­me­li­ge over, at der var fyldt i lo­ka­let. Vi var helt ude af øje og sind den­gang, « si­ger Nol­ler Ol­sen.

» Vi er al­tid tid­li­ge­re stil­let op i grand­prix, for­di det som re­gel be­tød ef­ter­spørgsel og li­ve- job et års tid bag­ef­ter. Vi hå­be­de at bru­ge det på sam­me må­de den­gang. Vi hav­de slet, slet ik­ke tur­det tæn­ke den tan­ke, at det kun­ne fø­re vi­de­re, « til­fø­jer han. Hvad er det stør­ste i den ’ rej­se’? » At vi vandt vo­res fri­hed. Jeg var slidt ned som læ­rer på det tids­punkt. Og jeg for­nem­me­de, at det ba­re vil­le spid­se me­re til i det dan­ske sko­le­væ­sen, « si­ger Jør­gen Ol­sen.

» Det gav mig i mi­kro­for­mat mu­lig­hed for at op­le­ve, hvad min ung­doms ido­ler, The Be­at­les, op­le­ve­de. For ny­lig traf jeg Pe­ter As­her ( tidl. Paul McCart­neys svo­ger, medl. af Pe­ter og Gor­don, pro­du­cer og ma­na­ger, red.). Vi har ind­spil­let i Nas­hvil­le. Mødt Björn Ulva­eus og Ag­netha Fältskogg, som in­vi­te­re­de os til at sid­de i de­res lo­ge i Tivoli, da ’ Mam­ma Mia’ hav­de pre­mi­e­re. Han sag­de, at vi fulg­te i The Ever­ly Bro­t­hers’ fod­spor. Samt at mø­de Cliff Ri­chard fle­re gan­ge og an­dre, der har be­ty­det no­get for mig. Jeg har væ­ret en tur in­de i hjer­tet af det sto­re, fø­ler jeg, « si­ger Jør­gen Ol­sen.

Vel­gø­ren­hed

» Jeg har ik­ke lagt min iden­ti­tet i det på sam­me må­de som Jør­gen. In­di­rek­te har den fri­hed, vi har få­et, gi­vet mig mu­lig­hed for at væ­re ak­tiv i di­ver­se vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der med mis­brugs­re­la­te­re­de pro­ble­mer. I den sam­men­hæng er jeg in­di­mel­lem i London, hvor jeg mø­der mu­si­ke­re ( som f. eks. Eric Clap­ton, red.), som har væ­ret for­bil­le­der for mig. Men det hand­ler jo ik­ke om mu­sik­ken. Det hand­ler om mis­brugs­ar­bej­de – om men­ne­sker. I den sam­men­hæng er jeg ba­re Ni­els, ik­ke mu­si­ker. De ved ik­ke, hvem jeg er, « si­ger Nol­ler Ol­sen.

Han ud­sen­der snart sit livs før­ste so­lo- al­bum med ver­sio­ner af eg­ne fa­vo­rit­ter.

» Jeg ud­sen­der et nyt al­bum, der del­vis er ind­spil­let i Nas­hvil­le og Kø­ben­havn. Jeg har al­tid haft en drøm om at ind­spil­le et al­bum ale­ne. Jeg har ba­re al­drig tur­det gø­re det tid­li­ge­re, i og med at bå­de jeg selv og pu­bli­kum har for­bun­det mig med Br­dr. Ol­sen. Men jeg har få­et mo­det nu, « si­ger Nol­ler Ol­sen.

Br­dr. Ol­sen ved Fær­ge Caféen på Chri­sti­ans­havn, hvor de sid­ste gang spil­le­de til lidt un­der ta­rif­fen. Så kom grand­prix- sej­ren med ’ Smuk som et stjer­neskud’.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.