Jo­hn­son - et klæ­de­ligt skif­te

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Jo­hn­son’ HIP­HOP ***** *

drev­ne lyd har smidt sin over­fla­di­ske at­ti­tu­de over bord og for­tæl­ler hi­sto­ri­er fra vir­ke­lig­he­dens ver­den. Et klæ­de­ligt skif­te.

Mu­sik­ken er me­sten­dels til­ba­ge­læ­ne­de, tun­ge be­ats med et lidt mørkt og melan­kolsk twist. Der er ele­men­ter af me­re let og glad ener­gi, men det er mest i den ef­ter- tænk­som­me ret­ning. ’ Jy­ske dol­lars’ by­der på en me­re ag­gres­siv to­ne – og sam­men med Marwan fin­der Jo­hn­son en nær­mest pop­pet lyd med et helt blødt sun­get om­kvæd på ’ På det næ­ste’.

Det ly­der må­ske, som om det mu­si­kalsk strit­ter lidt i al­le ret­nin­ger. Men Jo­hn­sons ka­rak­te­ri­sti­ske vo­kal og de per­son­li­ge for­tæl­lin­ger fun­ge­rer som en fin rød tråd, der gør, at al­bum­met vir­ker helt. Og Jo­hn­son – han vir­ker ær­li­ge­re og me­re æg­te end no­gen­sin­de før. Det kan godt væ­re‚ der hver­ken er man­ge ra­dio­hit el­ler fi­lo­so­fi­ske åben­ba­rin­ger på det­te al­bum, men der er til gen­gæld me­get me­re Jo­hn­son. He­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.