Har­din­ger ud­sen­der glem­te Shu- bi- dua- san­ge

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Pri­vat­fo­to

NOSTAL­GI

Nu udkommer Shu- bi- du­a­op­ta­gel­ser, der er over 40 år gam­le. Det af­slø­rer Mi­cha­el Har­din­ger i et in­ter­view med bla­det Her & Nu.

Da Mi­cha­el Har­din­ger og hans ko­ne, Ta­nia, for ny­lig skul­le fl yt­te fra Las Ve­gas til Clearwa­ter i Fl­o­ri­da, op­da­ge­de hun en fl yt­te­kas­se med godt slid­te lyd­bånd. Det vi­ste sig at væ­re gam­le Shu- bi- du­a­de­mo­er helt til­ba­ge fra 1974, med no­get der skul­le ha­ve væ­ret på det før­ste Shu- bi­dua- al­bum, men al­drig blev brugt. Det for­tæl­ler Her & Nu.

De­mo­er­ne er fra 70er­ne og helt op til 2005, hvor Har­din­ger i Los An­ge­les ar­bej­de­de på me­lo­di­er til ’ Shu- bi- dua 18’. Og på ud­gi­vel­sen, der end­nu ik­ke har no­get navn, bli­ver der og­så in­klu­de­ret san­ge, Har­din­ger selv har la­vet gen­nem de sid­ste 20 år.

» Der er lidt po­li­ti­ske ting som ’ Bush’ om, at Dan­mark blev over­talt til Irak- ka­ta­stro­fen. Og så er der og­så en sang om Hel­le Thor­ning fra 2005, ’ Rø­de Mor’, da hun blev for­kvin­de, « for­tæl­ler Har­din­ger til Her & Nu.

En­de­lig er det og­så pla­nen at fær­dig­gø­re et en­kelt num­mer, der al­drig kom med på det før­ste al­bum med Shu- bi­dua.

Gur­li- klub­ben

» Det er et glim­ren­de num­mer af Bob Se­ger, ’ Turn the Pa­ge’ med vo­res ori­gi­na­le gu­i­ta­rist, Paul Mey­en­dor­ff , på sang. Han har i det mind­ste sagt, at han godt vil gi­ve den et skud. Han var vo­res ro­ck­s­an­ger, in­den Mi­cha­el Bun­de­sen kom ind i ban­det, « si­ger Mi­cha­el Har­din­ger til Her & Nu.

Den kend­te gu­i­ta­rist, der nu tur­ne­rer med sit eget band, som spil­ler Shu- Bi­Dua- san­ge i ro­ck­e­de ud­ga­ver, ved end­nu ik­ke, hvor­dan de­mo- al­bum­met skal ud­gi­ves. Må­ske bli­ver det for al­le in­ter­es­se­re­de el­ler må­ske kun for med­lem­mer af Shu- bi- du­as fan- klub, ’ Gur­li- klub­ben’.

Mi­cha­el Har­din­ger har fun­det et gam­melt bånd med glem­te Shu­bi- dua- op­ta­gel­ser. Nu bli­ver san­ge­ne en­de­lig ud­gi­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.